D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621_740_pix_Oldal_33_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az a szászsebesi ház, melyben Petőfi és Bem lakott 1849-ben
B e s o r o l á s i   c í m : A szászsebesi ház, melyben Petőfi és Bem lakott 1849-ben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-01-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 32. sz. (1910. augusztus 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szászsebes
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1849
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az a szászsebesi ház, melyben Petőfi és Bem lakott 1849-ben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Petőfi mint Bem hadsegéde a nagy tábornok csapataival két ízben járt Szászsebesen. Először a gyászos végű vízaknai csata után, 1849 február 5-én. Csak néhány órai pihenés volt a Vízaknáról való küzdelmes elvonulás után Szászsebesen tartózkodása, - ha szó lehetett pihenésről a Losenau ezredes ágyúzása alatt. - E napokról írta Négy nap dörgött az ágyú czímű költeményét.
Másodszor április 2-tól 12-ig volt Petőfi Szászsebesen. Ez időben zárta körül Bem Gyulafehérvárt s itt hagyva báró Kemény Farkast, Szászsebesre tért vissza. Szászsebesen, április 5-én nagy ünnepélylyel díszítették fel Bemet az első osztályu hadiéremmel. Ugyanezen alkalommal kapott Petőfi is érdemjelt, melyet Bem saját kezűleg tűzött föl szeretett hadsegédének mellére. Heitz András szászsebesi evang. lelkész beszéli, hogy ők mint iskolás tanulók sorfalat állottak az érdemjelek kiosztásánál. Ugyancsak ő beszéli azt is, hogy Bem is. Petőfi is, Szászsebes város egyik legelőkelőbb családjánál, Filtsch József akkori evang. lelkész házánál voltak beszállásolva. E ház még ma is akkori alakjában áll: fényképét mai számunkban közöljük.
A ház emeleti részének jobbkéz felől levő két zsalus ablakánál volt Petőfi szálló-szobája. - Április 11-én innen irt Petőfi egy levelet, mely a "Közlöny"-ben megjelent. - E napokban írta Ki gondolná, ki mondaná czímű költeményét is. Heitz lelkész és Schotsch M. kisasszony, Filtsch lelkész unokájának elbeszélése szerint Petőfi a lelkész családjánál étkezett; - velők s a nálok levő Füzessy Zsuzsa nevű magyar kisasszonynyal társalgott, sakkozott.
(Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1910-augusztus/kultura/petofi-szaszsebesen)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tulok Ferenc: Ókollégium, Petőfi ház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dörre Tivadar: Petőfi pesti lakásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1459x1061 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna