D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1025_1087_pix_Oldal_03_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi magyar templomi ruhák Brassóban a XV. századból
B e s o r o l á s i   c í m : Régi magyar templomi ruhák Brassóban a XV. századból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Aranynyal kivarrott s mintázott zöld bársony palást
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 50. sz. (1910. december 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünneplőruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Brassó
G e o N a m e s I d : 683844
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Régi magyar templomi ruhák Brassóban a XV. századból.
Aranynyal kivarrott s mintázott zöld bársony palást.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eredetileg ezen nagy köpönyegszerű palástok a papokat hivatalos ténykedéseik közben a templomon kívül az idő, különösen az eső viszontagságai ellen védték (innen a latin "pluviale" elnevezés, hátul fejtakaróval (cappa, csuklya) voltak felszerelve. Később azonban e ruha a templomban is használatos lett, a kazulához hasonló díszes szövetből állították ki s hátul a régi csuklya emlékére pajzsalakú fityegővel látták el. A mi palástunk finom zöld bársonyszövete mustrázott, s a mellett arany guirlandedal ékes, stilizált nagy virágai pedig egészen magyaros motívumokat mutatnak, pedig nem hiszem, hogy hazai készítmény lenne. A csuklya hasonlóképen gazdag növényi ornamentikát mutat föl. A palástokat külön e czélra készült széles hímzett szegélylyel (vitta) látták el. A mi palástunkon is mindkét oldalon aranynyal hímzett szentek alakjait látjuk, még pedig harmat-hármat. A háttér itt már nem gótikus, hanem renaissance díszítésű. A palástokat elől rendesen díszes csattokkal (monile, agraffe) fogták össze, melyeken hazai ötvöseink remekeltek s a milyeneket gyűjteményeinkben többet is láthatunk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. december 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent István király koronázási palástja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1606x1999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna