D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fick008.jpg
C Í M 
F ő c í m : Österreich.Tafel 8.
B e s o r o l á s i   c í m : Österreich.Tafel 8.
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gotha; Justus Perthes.1860
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Religionsbekenntnisse (Katholiken)
M i n ő s í t ő : részcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-10-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-02-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Bevölkerung der Österreichischen Monarchie in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt
S z e r z ő : Adolf Ficker
M e g j e l e n é s : Gotha: Justus Perthes, 1860
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : topográfiai térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1860
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Österreich.Tafel 8.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gotha; Justus Perthes.1860
Religionsbekenntnisse (Katholiken)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bevölkerung der Österreichischen Monarchie in ihren wichtigsten Momenten statistisch dargestellt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2216x1753 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi