D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szucs_kata_intezmenyi_born_digital.jpg
C Í M 
F ő c í m : Intézményi born digital gyakorlatok
B e s o r o l á s i   c í m : Intézményi born digital gyakorlatok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : E-mail-archiválás
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szűcs
U t ó n é v : Kata Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : Dr.
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-01-13
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Petőfi Irodalmi Múzeum
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Dr. Szűcs Kata Ágnes
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális archívum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus posta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmentés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Intézményi born digital gyakorlatok: E-mail-archiválás
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Intézményi born digital gyakorlatok: E-mail-archiválás Dr. Szűcs Kata Ágnes - Petőfi Irodalmi Múzeum - Digitális Bölcsészeti Központ 2021.11.05. Vázlat Mi az a born digital E-mail-ek archiválása elméleti kérdések (OAIS-modell) E-mail-ek archiválása gyakorlati kérdések: csomagolás tervezett workflow Eddigi tapasztalatok, pilot projekt Born digital eleve digitálisan keletkezett objektum egy vagy több fájl (könyvtárakba szervezve) heterogenitás jellemzi OAIS - Open Archival Information System modell Submission Information Package (SIP) Archive Information Package (AIP) Dissemination Information Package (DIP) Előírja azt is, hogy milyen típusú metaadatokat kell az információs csomagoknak tartalmazniuk. mennyiség, változatosság, elavulás, értelmezhetőség szabványos formátum, de az archiválására nincs szabványosított megoldás e-mail objektum heterogenitása Az e-mail üzenetformátumok általános problémái Szabványos formátumok - RFC 5322 (IMF - Internet Message Format) .eml .mbox E-mail archiválás: pilot projekt válogatás és rendszerezés exportálás konverzió csomagolás -> BagIt Az e-mail részei Mailbag 0.1 Intézményi workflow Archiválandó mappák kiválasztása Metaadatszabványok hozzáadása Opcionális: a létrehozott SIP-ek szerkesztésére (adatgazdagítás vagy javítás) Végül exportálás: BagIt Tervezett workflow 6. Ingest a RODA-ban (AIP) 7. Válogatás, rendezés stb. a RODA-ban 8. Huntéka-integráció (DIP) 9. Szükség esetén egyéb DIP létrehozása a RODA-ban
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalcsó Gyula: Az e-mailek hosszú távú megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Born digital - Műhelykonferencia, 2021
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna