D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepiras_0037.jpg
C Í M 
F ő c í m : Schiller-illusztráció
B e s o r o l á s i   c í m : Schiller-illusztráció
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Liezen-Mayer
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1839-1898
V I A F I d : 9849699
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto Library
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar képírás úttörői
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar képirás úttörői : negyvenkilenc képmelléklettel és négy facsimilével
S z e r z ő : Malonyay Dezső
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1905
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 120 p., [47] t. fol. : ill. ;
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : érzelemábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illusztráció Schiller Ének a harangról c. verséhez. "Mert ő köszönti az öröm szép Szózatával a gyermeket Legelső útján, amidőn még Az álom karján szendereg, Sötét vagy nyájas sorsa mélyen Rejtve még az idő ölében ; Az anyaszív gondoskodása Vigyáz aranyló hajnalára - Az évek gyorsan tellenek. Elszakad a fiú a lánytól, Az életbe ront hevesen ; Világot jár, akár a vándor, Úgy tér haza, mint idegen, S ragyogva, mint egy égi drága Képet, úgy látja ott viszont Szemérmes arccal, ifjusága Pompájában a hajadont." /Schiller: Ének a harangról részlet/ Az Ének a harangról (Das Lied van der Glocke) Schiller 1799-ben írt, egyik leghíresebb költeménye. A polgári életet mutatja be hatalmasra növesztett képekben. Az utolsó kép a forradalomé, amely széttöri a megszokott életkereteket. A mottó szavait (Hívom az élőket. Elsiratom a halottakat. Szétzúzom a villámokat.) egy 1486-ban készült schaffhauseni harangról vette. A harang neve: Concordia, egyetértés. (Vajda György Mihály jegyzete)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Malonyay Dezső: A magyar képirás úttörői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liezen-Mayer Sándor arcképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1283x1815 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Tóth Henrietta
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer