D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_502.416_0035a_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : X. Tábla: Alulról felfelé is húzható ablakfüggönyök
B e s o r o l á s i   c í m : 10. Tábla: Alulról felfelé is húzható ablakfüggönyök
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-03-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-10-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
S z e r z ő : Szalay Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1909
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műszaki rajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ablakszerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : függöny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megvilágítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : X. Tábla: Alulról felfelé is húzható ablakfüggönyök
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az oldalvilágítást ablakok közvetítik. Az ablakok lehetőleg széles téglaalakúak legyenek és jól záródjanak; befelé nyiló külső ablakoknál az esővíz majdnem mindig becsorog, ezért ajánlatosabbak a kifelé nyilók. Amint azonban az ablakok egyrészt a termek megvilágítására szolgálnak, úgy másrészt az azokon beáradó világosság vajmi sok gyüjteménytárgy ártalmára van. Szövetek, festékek, papírok, szárított növények, állatok, sok fatárgy, egyszóval az állat- és növényvilág termékeiből előállított tárgyak, sőt némely ásványok is elfakulnak nemcsak a napsugár, de már az erős nappali világosság behatása alatt is. Ezért, s a látogató közönség kényelmére, az ablakokat fehér vászon-függönyökkel szükséges ellátni, fehérrel pedig azért, hogy az esetre, ha nyitási órák alatt kell azokat leereszteni, a látogatóközönség a gyűjtemények vagy könyvtár használatában még abban az esetben se legyen lényegesen akadályozva, ha a nap egy-egy perezre felhők mögé búvik. Legczélszerübbek ama függönyök, amelyek alulról felfelé is húzhatók (X. Tábla 1. és 2. sz.), mert ezek segélyével magas oldalvilágítást is kaphatunk, ami főleg irodában, rajzolásnál s a képgyűjteményekben nagyon kívánatos. Képgyűjteményekben, a hol nincs felső világítás, magas oldalvilágítás lévén kívánatos, az ablakoknak az egész ablak középmagasságáig fehér festékkel való bemázolásával, vagy a fentemlített s alulról felfelé is húzható függönyökkel segítünk magunkon. A látogatás és a szükséges szellőztetés idejét kivéve, az ablakok mindenkor lefüggönyözve tartandók. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/16100/16140/16140.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : IX. Tábla: Ablakon alkalmazható szellőző-készülékek szerkezete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1377x1041 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna