D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_502.416_0017a.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Tábla: Múzeumi épület alaprajza 5 teremmel
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Tábla: Múzeumi épület alaprajza 5 teremmel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Szabó
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-03-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-10-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Tájékoztató múzeumok és könyvtárak építésére és berendezésére
S z e r z ő : Szalay Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1909
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Tábla: Múzeumi épület alaprajza 5 teremmel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "AZ IDEMELLÉKELT I-IV. számú Táblákon látható alaprajzok irányítóul szolgáljanak a múzeumi épületek czélszerű beosztására s nevezetesen arra is, mi módon lehessen múzeumi épületet a gyűjtemények növekvő igényeihezmérten toldás útján kibővíteni. Csupán alaprajzokat azért adtunk, hogy a beosztás szemmeltartásával mindenütt, ahol új épület emeléséről van szó, a tervezőnek szabad keze legyen az épület külsejének megszerkesztésére, nevezetesen, hogy annak valamely helyi vonatkozást adhasson. Ez a helyi vonatkozás legczélszerűbben nyilvánulhat valamely, az illető vidéken, elmúlt századokból átvett s meghonosodott építkezési modorban. Egész épületet utánozni a legritkább esetben lehet; elég akár csak egy-egy ajtó, ablak, zárt erkély, oszlop, párkány s egyéb jellegzetes épületrész vagy diszítmény alkalmazása is, amely akár eredetiben, akár másolatban vehető az ottani vidék valamely régi várából vagy épületéről."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/16100/16140/16140.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Tábla: Múzeumi épület alaprajza 8 teremmel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1552x2968 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna