D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Vizparton_akril_pa_41x29_2020_04_19.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vízparton
B e s o r o l á s i   c í m : Vízparton
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Mirski-Szabó
U t ó n é v : Julianna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1986-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Mirski
U t ó n é v : Marcin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-06-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Mirski-Szabó Julianna festményei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S z e r z ő : Mirski-Szabó Julianna
M e g j e l e n é s : 2020
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 41x29cm
T e c h n i k a : akril, papír
T í p u s : festmény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Marcin Mirski
M e g j e g y z é s : A festő férjétől e-mailben.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vízparton akril papír 41x29 2020-04-19 Budapest
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mirski-Szabó Julianna Budapesten született 1986. augusztusában. Nagy családban nevelkedett, tíz testvér közül nyolcadikként. Kisgyermekként diagnosztizálták nála a retinitis pigmenózaként ismert szembetegséget, amely fokozatos látásvesztéssel jár, ennek ellenére mindig is vonzódott a kézműves, illetve kreatív tevékenységekhez, ez tanulmányaiban is tükröződik.
A Lónyai Utcai Református Gimnáziumban megszerzett érettségi után egy OKJ képzésen Kirakatrendező és dekoratőr végzettséget szerzett. Ez után a Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán kezdett tanító és hittanoktató szakon, de ezekben az években hirtelen, jelentősen romlott a látása, ezért csak hittanoktató diplomát szerzett.
Diplomája megszerzése után két évet dolgozott az Ability Parknál, majd négy évre Mezőberénybe költözött, ahol egy civilszervezetnek dolgozott (Mécses Egyesület). Végül újra Budapesten kötött ki, a Láthatatlan Kiállításnál tárlatvezetőként. Ekkorra már mint egy tíz éve nem festett, nem rajzolt. Látássérültsége annyira előrehaladott volt, hogy már az aliglátó kategóriát súrolta.
Majd 2019-ben férjhez ment. Férje és családja bíztatására újra elkezdett festményeket készíteni. Életében mindíg is nagy szerepet töltött be a hite, és saját megvallása szerint Isten hordja a tenyerén a nehézségek közt is.
"Hogy miért kezdtem el újra festeni? Talán ez egy fajta terápia is számomra, hogy fel merjem vállalni magam és mások előtt is: igen, jelenleg ennyire vagyok képes. Eleinte nagyon tartottam tőle, hogy le fog lombozni az eredmény, de azt vettem észre, hogy örömöt ad. Én nem tartom magamat művésznek, és az ember nem szereti kimutatni a gyengeségeit másoknak. Viszont itt jön képbe a hitem. A Biblia azt mondja, hogy Isten a gyengéket használja. Az a vágyam, hogy amit csinálok, másokat is inspiráljon és bátorítson!" - vallotta saját tevékenységéről.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mirski-Szabó Julianna: Vízpart
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4048x3036 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer