D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 497_620_pix_Oldal_55_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A beszterczebányai 32-es vadászzászlóalj jubileuma
B e s o r o l á s i   c í m : Beszterczebányai 32-es vadászzászlóalj jubileuma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pilár István őrnagy beszédet mond a legénységnek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lechnitzky
U t ó n é v : Ottó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 56. évf. 28. sz. (1909. július 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Besztercebánya
G e o N a m e s I d : 3061186
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1909
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A beszterczebányai 32-es vadászzászlóalj jubileuma. - Lechnitzky Ottó fölvételei.
Pilár István őrnagy beszédet mond a legénységnek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Beszterczebányán állomásozó 32-ik vadászzászlóalj most június 6-ikán ünnepelte fennállásának 50-ik évi fordulóját. Azért választották ezt a napot, mert összeesik a hühnerwasseri csata dátumával, melyben a zászlóalj nagy dicsőséget szerzett vitézségével. Az ünnepély az ilyen katonai ünnepélyek szokásos módja szerint folyt le: előtte való nap ünnepélyes takarodó, az ünnep napján tábori mise, mely után Plár István őrnagy zászlóalj-parancsnok tartott lelkes beszédet a nap jelentőségéről ; délben díszebéd a polgári hatóságok fejeinek részvételével, ebéd után legénységi játékok nagy közönség részvételével s hogy a hölgyek se maradjanak vesztesek, este tánczmulatság. Beszterczebánya városa és a káptalan nagyobb összeget adományozott a legénység számára.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1909. július 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lechnitzky Ottó: A beszterczebányai 32-es vadászzászlóalj jubileuma: Diszlövés a mise alatt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1619x856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna