D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az épülő Kossuth-mauzoleum a kerepesi-úti temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Épülő Kossuth-mauzoleum a kerepesi-úti temetőben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 52. évf. 45. sz. (1905. november 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mauzóleum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Fiumei úti Sírkert
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az épülő Kossuth-mauzoleum a kerepesi-úti temetőben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1909. november 25-én felszentelt mauzóleum Magyarország legnagyobb sírépítménye. A hét emelet magas épületet Gerster Kálmán építész tervezte, a síremléken elhelyezett két szobor, a felső baldachinon álló, oroszlánt megfékező bronz Géniusz, valamint a bejárat fölött elhelyezett, mészkőből kifaragott Hungaria nőalak Stróbl Alajos szobrász munkája.
A dór oszlopos baldachin alatt elhelyezett kőszarkofág jelképes síremlék, Kossuth és családja valójában a mauzóleum belsejében nyugszik. Az ókeresztény, ravennai mauzóleumra emlékeztető belső tér legnagyobb értéke a Róth Miksa műhelyében készült mozaikdekoráció, amely a halott államférfi szarkofágja felett álló, aranyszegélyű fehér köntöst viselő, koszorút tartó angyalokat ábrázol.
Az 1894-ben elhunyt Kossuth Lajos mellett itt nyugszik felesége, Meszlényi Terézia, két fia, Kossuth Ferenc és Lajos Tivadar, lánya, Vilma, valamint menye, Kossuth Ferencné Kvassay Mária is.
(Forrás: http://mno.hu/kulturpolitika/megujult-a-kossuth-mauzoleum-1318268)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Előkészület a Kossuth-mauzoleum-alapkőletételéhez : Szeptember 17-én fölvett fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Kossuth sirja a budapesti központi temetőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth mauzoleumának építése a kerepesi-úti temetőben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1608x1096 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna