D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 111.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/069000/069083/111_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kisfaludy Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Kisfaludy Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kisfaludy Károly (1788-1830)
V I A F I d : 59077378
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980-1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. KISFALUDY KÁROLY
Kisfaludy K. (1788-1830) halálának 150. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly
Á 1980. nov. 21.-1981. dec. 31.
P 4 001 300 fog. 4 000
3432 3460 1 Ft Portré 50.- 10.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisfaludy Károly magyar drámaíró, költő, festő. Katonai nevelőintézetben tanult, előbb Itáliában, majd a Szerémségbe került. 1809-ben írta első drámáját A tatárok Magyarországban címmel. 1811-ben lemondott főhadnagyi rangjáról, ekkor édesapja kitagadta. 1812-től Bécsben élt, ahol festeni tanult, miniatűr portrékat festett. l8l7-ben tért vissza Pestre. 1819-ben mutatták be A tatárok Magyarországban, s ezzel kezdődött lírai sikersorozata. Ezt követte az Ilka, a Stibor vajda, A kérők, a Szécsi Mária, a Kemény Simon, A pártütők. A nemzeti romantika jegyében írt drámái sikerre vitték a magyar dráma ügyét, s ezzel a felvilágosodás legfontosabb nyelvi és művészi programját teljesítette be. Vígjátékait ma is játsszák a magyar színházak. Szerkesztő-kiadója volt az Auróra-évkönyvnek, amelyet hosszú ideig az irodalom irányítójaként ismertek el. 1826 után a népdal formakészletének alkalmazására helyezte a hangsúlyt, melynek jó példája a Szülőföldem szép határa. Gróf Széchenyi Istvánnal kötött ismeretsége újabb lendületet adott drámaírói munkájának és társadalomkritikájának. Akkor született a Csalódások, a Három egyszerre, a Csák Máté című színművei. Irodalmi sikerei után már csak kedvtelésből festett, illetve a Auróra illusztrálására készített rajzokat. Képzőművészeti alkotásai közül ma romantikus tájképei - mint a Hajótöröttek, Éjszakai szélvész, Tengeri táj, Éjszaka a viharos tengeren - ismertek. (Larousse 1992.2k.456 o.,Világir.Kisencikl. 1976.1k.590o., MNL.11k 44 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x1089 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn