D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 115.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068900/068968/115_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ülő nő
B e s o r o l á s i   c í m : Ülő nő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Uitz Béla
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Uitz
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1887-1972
V I A F I d : 3805117
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1987
S o r o z a t : 1987. Uitz Béla
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1987-1989
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1987. UITZ BÉLA
Uitz B. (1887-1972) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 12 F. fog.
T: Kass János (keret)
Á 1987. márc. 6.-1989. dec. 31.
P 1 102 300 fog. 4 700
3836 3883 4 Ft Ülő nő 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Uitz Béla magyar festő. Mint lakatos 1908-ban ösztöndíjjal iratkozott be a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Balló Edénél (1859-1936) és Ferenczy Károlynál tanult. 1912 után alakult ki művészetének sajátos formanyelve. Korai posztimresszionizmushoz közeli szénrajzai után, mint pl. Anya gyermekével, az 1910-es évek közepétől erőteljes vonalkezelésű, kuboexpresszionista tusrajzokat készített. Olaszországi tanulmányútját az I. világháború kitörése szakította félbe. 1915-ben csatlakozott a Tett című folyóirat köré csoportosult fiatalok antimilitarista értelmiségi köréhez. 1916-ban grafikai műveivel szerepelt a San Francisco-i nemzetközi kiállításon, ahol aranyérmet kapott. Művészetét abban az időben a dinamikus szín- és formakompozíciók keresése jellemezte. A Tanácsköztársaság idején a Művészeti Direktórium tagja, a Proletár Képzőművészeti Tanműhely vezetője volt. Ismertek akkor készült plakátjai, mint pl. Vörös katonák előre. A Tanácsköztársaság bukása után börtönbe került, majd Bécsbe emigrált, ahol kezdetben együtt dolgozott Kassák Lajossal. 1921-ben Moszkvában erősen hatott rá a régi orosz ikonfestészet és a konstruktivizmus, főleg Alexander Mihájlovics Rodcsenko (1891-1956) művészete. Ott készült az Ikonanalízis-sorozata 1922-ben. 1922-24- ben Párizsban Komját Aladárral (1891-1937) közösen Egység címmel szerkesztett folyóiratot, és Martel álnéven dolgozott. Ott készítette egyik nagyjelentőségű alkotását, a 14 rézkarcból álló, szuggesztív erejű kompozícióját, az angol takácsforradalmat ábrázoló General Ludd című sorozatát. 1926-tól 1970-ig a Szovjetunióban élt ahol monumentális falfestési feladatokkal foglalkozott. Moszkvában a Felső Iparművészeti Intézet festészerti karának dékánja volt. Később Kirgiziában murális alkotásokat festett. 1938-ban koholt vádak alapján letartóztatták. 1939-től kapcsolódott be újra a művészeti életbe. 1970-ben hazatelepült és a színelméletre és az aranymetszés szabályaira vonatkozó problémákkal foglalkozott. Sokoldalú művészi tehetség volt, a festészeten kívül foglalkozott építészettel, zene-elmélettel, kertművészettel, irodalomkritikával és esztétikával. (Műv.L.1968.4k.605 o., Új Magy.L.1962.6k.540 o., MNL.17k.868 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Uitz Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 643x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn