D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 076.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068900/068929/076_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vác
B e s o r o l á s i   c í m : Vác
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tájak-városok (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1974
S o r o z a t : 1974. Tájak-városok (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1974
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vác
G e o N a m e s I d : 3043293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1974. TÁJAK-VÁROSOK (III.)
Ofszetny. 12:11 1/2 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 8,- Ft
Forgalmi bélyegek.
3009 3001 8 Ft Vác Á 1974. dec. 7.-től 50,- 10,- 2500,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vác város Pest megyében, a Vác-Pesti-Dunavölgy kis tájegységben, a Duna bal partján. A bronzkor óta lakott hely. Itt Szent István püspökséget, I. Géza király apátságot alapított. Őt 1077-ben itt temették el. A tatárok 1241. március 17-én elpusztították a várost. IV. Béla újra felépítette és német telepeseket hívott be. 1859-ig egyházi földesúri város volt. Terei, utcái rendezettek. Műemlékekben igen gazdag város. Legjobban kiemelkedik a kiemelkedik a szép kupolás székesegyház, mely 1762-72 között épült. Előbb Franz Anton Pilgram, majd gróf Eszterházy Károly püspök (1762-1799) halála után utóda Christpoh Bartholomaus Anton Migazzi gróf római katolikus főpap (1714-1803) megbízásából Isidore Marcellus Amandus Canevale bécsi udvari építész (1730-1786) készített hozzá terveket. A kupola és főoltárképet Franz Anton Maulbertsch festette. Az épület késő barokk stílusban épült. Az ugyancsak késő barokk diadalívet Mária Terézia, Lotharingiai Ferenc (1708-1765), II. József és II. Lipót (ur. 1790-1792) 1764-i látogatására építtette Migazzi Kristóf, Canevale tervei szerint. A XVI. századi építmények közül meg kell említeni a copf stílusban épült Hétkápolnát (1711), a felsővárosi plébániatemplomot az un. "fehérek templomá"-t (barokk, 1699-1755), a Kálváriát a barokk szobrokkal (1726), a Szent Háromság szobrot (barokk, 1750-55), a püspöki palotát a Maulbertsch- freskókkal (barokk, 1775), a Gombás patak szobrokkal díszített hídját (barokk, 1753-58). Az Országos Siketnéma Intézet 1802 óta működik (épülete XV. századi gótikus eredetű barokk 1731-ből). Pest és Vác között épült az első magyarországi vasútvonal 1846-ban. Ipara a XX. század második felében jelentősen nőtt. (Műv.L.1966.4 k.621 o., Larousse 3 k.1006 o., Révai NL.18 K. 693 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Március) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vác
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x632 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn