D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068800/068801/085_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wesselényi Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Wesselényi Miklós
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1996
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wesselényi Miklós (1796-1850)
V I A F I d : 8184090
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1996-1998
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1996. WESSELÉNYI MIKLÓS
Wesselényi M. (1796-1850) születésének 200. évfordulója alkalmából.
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 11 1/2:12 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Á 1996. nov. 14.-1998. dec. 31.
P 535 000 fog.
4371 4418 24 Ft Mellkép 100,- 30,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Wesselényi Miklós magyar politikus. A reformkor reprezentatív alakja. Előbb az erdélyi, később a magyarországi rendi országgyűlés liberális nemesi ellenzékének egyik kiemelkedő vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Páratlan aktivitása, politikai zsenialitása, irányító szerepe a tehetségekben nem szűkölködő kor legnagyobbjai közé sorolja. 1820-ban megismerkedett gróf Széchenyi Istvánnal, akivel 1822-ben Angliában járt. Széchenyivel együtt a főrendi reformerek élére állt, később a Széchenyi-Kossuth vitában pedig Kossuth Lajos mellé. 1834-ben az örökváltság ügyében a szatmári megyegyűlésen elmondott beszédéért perbe fogták, Kölcsey Ferenc volt a védője. Elítéltetése előtt az 1838-as pesti árvíz idején százak életét mentette meg, s ezzel népszerűsége tovább nőtt. Akkor kapta "az árvízi hajós" nevet. Az 1839-ben befejeződő eljárásban 3 évi börtönre ítélték, de 2 hónapi raboskodás után - egyre súlyosbodó szembetegsége miatt - engedélyezték számára, hogy a sziléziai Grafenberg-be utazzon gyógykezelés Céljából. 1840-ben amnesztiát kapott. Visszatérve újra bekapcsolódott a politikai életbe, de egyre romló egészsége és 1844-ben vaksággal végződő szem-betegsége miatt jelentős szerepet nem tudott vállalni az 1848-as forradalom feladataiból. 1848 május-júliusi erdélyi országgyűlésen még részt vett, majd Grafenberg-be költözött, ahonnan 1850-ben tért volna haza, de az út során meghűlt és Pesten meghalt. (Új Magy.L.1962.6k.735 o.,Révai Nl.19.k.539 o., MNL.18k.667 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Wesselényi Miklós báró arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 715x1037 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn