D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 048.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068764/048_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Három nemzedék, szelvénnyel
B e s o r o l á s i   c í m : Három nemzedék, szelvénnyel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szocfilex (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Derkovits
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1894-1934
V I A F I d : 41967479
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1978
S o r o z a t : 1978. Szocfilex (III.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzedék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1978
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1978. SZOCFILEX (III.)
A szombathelyi nemzetközi bélyegkiállítás emlékére.
Három szelvényes bélyeget tartalmazó kisívben nyomták.
Ofszetny. 12:11 1/2 F. fog.
T.: Gál Ferenc (szelvény és keret)
Névérték: 9,-Ft (+ felár 4.50 Ft)
Á 1978. máj. 6-1978. dec. 31.
PM 800 000 fog. 15 000, számozott
3255 3274 3+(1,50)Ft Derkovits Gyula (1894-1934): Három nemzedék, szelvénnyel 100,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Derkovits Gyula magyar festő. Apja asztalosmester volt, s művészi hajlamai ellenére neki is ezt a szakmát kellett tanulnia. Hogy a rá kényszerített körülmények elől meneküljön, az I. világháborúban önként jelentkezett katonának. Súlyosan megsebesült, bal keze megbénult és egész életére kihaló tüdőbajt szerzett. 1916-ban hadirokkantként Budapestre költözött és asztalosmunkákat vállalt. Különféle esti szakiskolákban tanult rajzolni és festeni, de komolyabb ismereteket csak 1918-ban Kernstok Károly (1873-1940) iskolájában szerzett. A Tanácsköztársaság idején a nyergesújfalui művésztelepen szerezte meg a szakmai alapismereteket. Közben belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába. A párt megbízásából készítette 1514, Dózsa című fametszetét, a korabeli magyar grafika legjelentősebb alkotását. Az Utolsó vacsora, a Püspöksüveges önarckép, a Koncert című képei arról tanúskodnak, hogy a korai kubizmus tanításai eljutottak hozzá, de arról is, hogy a művész világmegváltó prófétai szerepének gondolatát, amely a német expresszionizmusban bontakozott ki, szintén magáévá tette. 1923-ban 3 évre Bécsbe költözött, ahol sikeres kiállítást rendezett. Ebben az időszakban készültek a fehérterrort, a nyomort, a kitaszítottságot, a szenvedést ábrázoló expresszív, tördelt kompozíciói a Halottsiratás, Lovasok, Menekülők. 1927-ben az Ernst Múzeumban mutatta be 40 alkotását, és ezzel a kortárs festészet élvonalába került. Hazatérése után külvárosképeiben - Utca, Újpesti hídfeljáró, Mi ketten - tudatosan kezdte kialakítani formanyelvét. 1930-tól nagyfokú kompozícionális összpontosítás, érzelmi sűrűsödés figyelhető meg alkotásaiban. Kialakul jellegzetes ezüst és arany tónusértékű színvilága, szimbolikus tartalmat kaptak a hideg és meleg színek. Példa erre a Végzés, Viharban, Három nemzedék, Híd télen, Anya, Dunai homokszállítók, Hajókovács című munkái. Élete utolsó szakaszának művei a két világháború közötti művészet egyik legmarkánsabb egyéniségévé tették, aki élesen figyelt a kor szociális problémáira. Kiváló rajzoló, grafikus, szobrász volt. Jelentősek agyag- és faplasztikái. Megalkuvás nélküli életművének elismerése csak a nyomor és a nélkülözés okozta korai halála után következett el. (Műv.L.1.k.529 0.,Larousse.1.k.587 o., MNL.6k.493 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Derkovits Gyula: Végzés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 815x1883 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn