D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0111.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068700/068713/0111_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Batsányi János
B e s o r o l á s i   c í m : Batsányi János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nagy idők-nagy események
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1963
S o r o z a t : 1963. Nagy idők-nagy események
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batsányi János (1763-1845)
V I A F I d : 5087861
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1963
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1965
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1963. NAGY IDŐK - NAGY ESEMÉNYEK
Mélyny. 11 F. fog.
T.: Nagy Zoltán (2006, 2011, 2015-18), Légrády Sándor (többi érték)
Névérték: 40 f
PM 1 600 000 fog. 4 400
2004 1906 40 f Batsányi János (1763-1845)
Á 1963. máj. 5.-1965. dec. 31. 20,- 15,- 900,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Batsányi János magyar költő. Polgári családból származott. Pesten joghallgató volt, miközben báró Orczy László politikus fiának nevelését is elvállalta. A család támogatásával a kassai királyi kamaránál kapott állást. Feltehetően ekkor lett szabadkőműves. Kassán megismerkedett Kazinczy Ferenccel és Baróti Szabó Dávid költővel. Megalakították a Kassai Magyar Társaságot, és 1788-ban megindították az első magyar folyóiratot a Magyar Museumot. Ebben jelentek meg első művei. A franciaországi változásokra című epigrammatikus tömörségű versében már 1789-ben a francia forradalmat köszönti. E verse miatt eljárást indítottak ellene, állásából elbocsátották és a lapot betiltották. A Martinovics-féle összeesküvésben való részvétel vádjával 1794. augusztus 10-én letartóztatták,egy évi börtönre ítélték és Kufstein várába vitték, 1796 májusban szabadult. Költészetének leglíraibb darabjai a "Kufsteini elégiák". A rabság, a magány kínzó élménye, s barátjának, rabtársának, Szentjóbi Szabó László költőnek szenvedései és halála hatottak rá. Ezek nyomán született a Gyötrődés, Egy szerencsétlen ifjú sírjánál című versei. Bécsben, szerény hivatalnoki állása volt. 1798-ban Festetics György nagybirtokos támogatásával megindította a Magyar Minerva című folyóiratot. 1809-ben kufsteini börtöntársa, Hugues Bernard Maret francia diplomata kérésére javította és kiegészítette I. Bonaparte Napoleon magyarokhoz intézett kiáltványának magyar fordítását. Bécsből Párizsba költözött, ott telepedett le. Maret, Napoleon bizalmasa, élete végéig szóló évjáradékot eszközölt ki számára a francia kormánytól. Napoleon bukása után, 1815-ben az osztrákok elfogták, a spielbergi várba, majd Linzbe internálták, ott is fejezte be életét. Hányatott sorsa nem tette lehetővé, hogy vezető szerepet játsszék a bontakozó magyar irodalmi életben, holott lírája híd lehetett volna egyrészt a kuruc kor s a reformkor, másfelől a magyar nemzeti mozgalmak s a haladó Európa között. Versei különösen az 1790-es évektől voltak népszerűek. (Világir.Kisencikl.1976.1k.107 o.,Larousse 1991.1k.259 o., MNL.3k.368 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tuka Katalin, Segesdy György: Batsányi János Tapolca
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1031x1050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn