D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0013.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/068600/068615/0013_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berzsenyi Dániel
B e s o r o l á s i   c í m : Berzsenyi Dániel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Berzsenyi Dániel és Gyulai Pál
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Berzsenyi Dániel és Gyulai Pál
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Berzsenyi Dániel (1776-1836)
V I A F I d : 7427085
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976-1977
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. BERZSENYI DÁNIEL ÉS GYULAI PÁL
Berzsenyi Dániel születésének 200., és Gyulai Pál születésének 150. évfordulója alkalmából.
Ofszetny. 11 3/4 F. fog.
T.: Kass János
Névérték: 2,- Ft
Á 1976. szept. 28.-1977. dec. 31.
P 3 709 000 fog. 4 500
3131 3141 2 Ft Berzsenyi Dániel (1776-1836) 50,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Berzsenyi Dániel magyar költő. Régi nemesi családból származott. Alapfokú ismeretekre apja tanította, majd a soproni evangélikus líceumba került 1788-ban, ahonnan 1793-ban megszökött és Keszthelyen katonának állt. 1794-ben apja visszavitte a soproni iskolába, ahol 1795-ben befejezte tanulmányait. 1795-ben nagybátyja mellett élt Niklán. 1799-ben pedig feleségül vette a 14 éves másod-unokatestvérét, Dukai Takács Zsuzsannát. Kiss János lelkész és költő barátja fedezte fel 1803-ban, hogy verseket ír és ő hívta fel Kazinczy Ferenc figyelmét barátjára. Kazinczy lelkesen üdvözölte az új tehetséget. 1810-ben Berzsenyi Pestre utazott és megismerkedett Kazinczy szellemi körével, majd visszatért Niklára. Verseinek kiadását papnövendékek anyagi támogatásával jelentette meg 1813-ban, majd a második kiadásban 1816-ban. Kölcsey Ferenc 1817-ben bírálatot írt a kötetről. Ettől kezdve szinte egyáltalán nem írt több verset, esztétikai tanulmányokkal foglalkozott, műbírálatokat közölt. A nyelvújítók erősen bírálták provincializmusát és stílusának darabosságát. Berzsenyi első korszaka az ódák és elégiák korszaka volt. Ódái közül az 1807-ben született A magyarokhoz című a legjelentősebb. Elégiáinak kiemelkedő darabja A közelítő tél, mely közvetlen vallomás, amelyben a természet elmúlása az örök és mindenre kiterjedő elmúlást is jelenti. Életének ekkori mélypontjáról Kazinczyval kötött barátság ragadta ki. Ekkor, második korszakában, 1809-17 között keletkezett művei a nemesi világkép keretein túllépve, a felvilágosodás eszméinek lényegét tette magáévá. Néhány évi hangulati fellendülés után, újra a visszahúzódás évei következtek. Kölcsey 1817-ben írt bírálata szinte végérvényesen elhallgattatta a befelé fordulásra egyébként is hajlamos költőt. Visszavonultságából az sem mozdította ki, hogy 1830-ban megválasztották az Akadémia Filozófiai Osztályának tagjává. 1832-ben ismerkedett meg gróf Széchenyi Istvánnal, aki költészetét nagyra értékelte. Széchenyi munkásságának hatására, és saját gazdálkodói tapasztalatainak összefoglalásaként született A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól című tanulmánya 1833-ban. Főként elméleti stúdiumokat folytatott, hogy méltóképpen megfelelhessen Kazinczy bírálatára. Berzsenyi a XX. századi felfogás nyomán a magyar költészet egyik legnagyobbja volt. (Világir.Kisencikl.1976.1k.128 o.,Larousse 1991.1k.311 o., MNL.3k.727 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berzsenyi Dániel
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 795x1084 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn