D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_508_pix_Oldal_30_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A waterloói csata
B e s o r o l á s i   c í m : Waterloói csata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Wellington és Blücher találkozása a harcz után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Lumb Stock rézmetszete után, D. Maclisenek a londoni Westminster-palotában levő falfestményéről
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Stocks
U t ó n é v : Lumb
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1812-1892
V I A F I d : 19564813
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Maclise
U t ó n é v : Daniel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1806-1870
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 28. sz. (1904. julius 10.)
T e c h n i k a : rézmetszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wellington, Arthur Wellesley, Duke of (1807-1884)
V I A F I d : 45383578
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Blücher, Gebhard Lebrecht von (1742-1819)
V I A F I d : 27118005
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Waterloo (Belgium)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1815. június 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A waterloói csata. - Wellington és Blücher találkozása a harcz után.
Lumb Stock rézmetszete után, D. Maclisenek a londoni Westminster-palotában levő falfestményéről.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wellington és Blücher találkozása a waterlooi csata után : Lumb Stock (szül. 1812) rézmetszete után. Eredetije fresco a londoni Westminster-palotában D. Maclise-től (1811–1870)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2672x1535 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna