D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_52_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Megerősített orosz hadállás Liaojangnál
B e s o r o l á s i   c í m : Megerősített orosz hadállás Liaojangnál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 47. sz. (1904. november 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erődtérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haditechnikai térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Liaojang
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Megerősített orosz hadállás Liaojangnál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kezdjük a felső részen. A két sarkon nádas látszik, melyet az oroszok előre letördeltek, hogy egyrészt jobban lőhessenek kifelé, másrészt pedig a japánok keresztül hatolhatását nehezítsék a szúrós nádtörzsekkel. Ezután alacsonyan kifeszített tüskés dróttal vették körül hadállásukat, de a dróton belől mindjárt köralakban egész sor "farkasverem" következik, egyszersmind drótszálakkal is össze-vissza behálózva. Ezen belől megint másik kör következik csupa farkasvermekből összeállítva s csak azután jönnek a mellékvédek, melyeket kívül ismét mély és széles, vízzel telt árkok védelmeznek.
A mellvéd alkalmas helyein gépágyuk voltak felállítva, melyek zápor módjára ontották golyóikat az ellenség rohamoszlopaira. A hol még hely volt, ott különféle csapdákat, vizárkokat állítottak fel.
Legbelől voltak aztán a különféle raktárak és a helyőrség "bomba mentes" lakásai, melyeket azonban a japán golyók mégis áttörtek néhány helyen s odabenn szétrobbanva, nagy pusztítást vittek végbe az oroszok közt.
Valóban csodálatos bátorsággal rohanták meg a japánok e borzasztó védműveket s leküzdve minden akadályt, három helyen hatoltak be, hulló golyó-esőben, szétrobbanó gránátszilánkok közt, drótokon, csapdákon, farkasvermeken, árkokon, mellvédeken keresztül s a felkelő nap első sugarai már az ormokra kitűzött japán zászlóra vetette első sugarait.
Képünk alsó jobb sarkán keresztmetszetben is fel vannak tüntetve a farkasvermek és a drótból készült csapdák.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 51. november 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orosz-japán háborúból : Kuropatkin tábornok szemlét tart a Putilov-magaslat megostromlása után a nyugat-szibériai vadászcsapat felett. Egy a helyszínén járt tudósító rajza után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2498x1798 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna