D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 709_812_pix_Oldal_34_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Neuschlosz Ödön
B e s o r o l á s i   c í m : Neuschlosz Ödön
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-04-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 44. sz. (1904. november 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Neuschlosz Ödön (1851-1904)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : iparos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Neuschlosz Ödön
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Neuschlosz Ödön azon családok egyikének volt a fia, a melyek a ma már nagy város számba menő Újpestet alapították. Itt is született 1851-ben. Atyja faiparos volt, a ki fiait is az ipari pályára neveltette. Neuschlosz Ödön technikai tanulmányokat végzett Zürichben s hazatérve a Magyar Keleti Vasút építkezésénél nyert alkalmazást s a Brassó melletti alagút építésénél mint szakaszmérnök dolgozott. Később, 1873-ban belépett atyja virágzó üzletébe, melyet 1882-től fogva öcscsével, Marczellel együtt vezetett s nagy arányúvá fejlesztett. A czég különö­sen az 1885-iki és az 1896-iki országos kiállí­tások építésekor végzett nagy munkát, de egyéb nagyobb építkezésekben is részt vett. Neuschlosz Ödön 1885-ben a kiállítási építkezések közül szerzett érdemeiért megkapta a Ferencz József rendet.
Élete utolsó tiz évében főleg a közügyek terén foglalatoskodott, mint fővárosi bizottsági tag, de leginkább mint a budapesti kerületi beteg segélyző pénztár elnöke.
Egyik alapítója s hosszú éveken át vezetője volt a hajléktalanok menhelyének s kiváló érdemeket szerzett a városi munkáslakások épí­tése körül, leküzdve azt a sok nehézséget, melyek ezen irányú tevékenységének útját állották.
Élete utolsó éveiben sokat foglalkozott, csupán a maga gyönyörűségére, irodalommal is. Lefordította németre s névtelenül ki is adta Verő György "Kain" czimű drámáját, s fordítgatta Arany "Buda halálát" is, de ez utóbbi munkát már nem fejezhette be.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. 1904. november 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi : A budapesti honvédgyalogsági új laktanya építésének vezetői
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1054x1436 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna