D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 509_604_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bereznai Hanskarl Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Bereznai Hanskarl Sándor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 51. évf. 30. sz. (1904. julius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bereznai Hanskarl Sándor (1843-1906)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai bíróság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bereznai Hanskarl Sándor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bereznai Hanskarl Sándor tábornok-hadbiró, a honvédelmi minisztérium XV. ügyosztályának vezetője és a honvéd hadbírói tisztikar főnöke 1843-ban Moóron, Fehérmegyében született Jogi tanulmányainak kitűnő eredménynyel való végzése után 1864-ben lépett be, mint hadbiró-gyakornok a cs. és kir. hadbirósághoz, a hol csakhamar önálló álláshoz jutott s Bécsben, majd Klagenfurtban működött. A magyar kir. honvédség felállítása után - 1869-ben - a budai honvédkerületi bíróság vezetője lett. 1871-ben már a honvéd főparancsnokság igazságügyi előadója. Az állásával járó fáradságos munka mellett kitűnő sikerrel oktatta s vezette be a jogi ismeretekbe a Ludovika Akadémia s a honvéd törzstiszti tanfolyam hallgatóit Ez állásában lett 1875-ben őrnagy, 1884-ben soron kívül alezredes és alig két év múlva már ezredes-hadbiró s 1892-ben, a midőn a honvédelmi minisztérium XV. ügyosztályának vezetői állása megürült, a király őt nevezte ki e fontos állásra, egyúttal tábornok-hadbiróvá is előléptetvén. Azonnal hozzálátott a hadbirói tisztikar szervezéséhez, mely 1894-ben az általa kidolgozott és legfelsőbb helyen jóváhagyott új szervi határozványok alapján eszközöltetett 1898-ban, majd 1901-ben és 1903-ban a tisztikar fokozatos fejlesztésével elérte azt, hogy a honvéd hadbirói kar az állása követelte feltételeknek minden tekintetben kiválóan megfelel.
Eme kiváló férfiú érdemeit Ő Felsége is több kitüntetés adományozásával ismerte el. 1884-ben a Ferencz József lovagrendjét. 1890-ben a Vaskorona-rend III. osztályát, 1896-ban a Ferencz József-rend középkeresztjét, később ehhez 1898-ban a csillagot, végül 1903-ban a II. osztályú Vaskorona-rendet adományozta részére, ezenkívül is gyakran talált alkalmat iránta való bizalmának s megelégedésének kifejezésére.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. julius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm : A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia épülete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1007x1783 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna