D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_288_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Eötvös József családjáról
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Eötvös József családjáról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 51. évf. 13. sz. (1904. márczius 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Eötvös Ignác (1786-1851)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ifj. Báró Eötvös Ignácz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fiuk, szintén Ignácz (1786-1851), a költő atyja, családi hagyományaihoz híven szintén udvari hivatali pályán keresett magának munkatért. Igen képzett férfiú volt H mint Sárosvármegye főispáni helytartója, majd főispánja, később pedig udvari alkanczellár és belső titkos tanácsos, végre pedig fötárnokmester nagy szerepet játszott. 1841-ben lemondott összes hivatalairól s Velenczére vonult vissza, hogy vagyoni ügyeit rendezze. Több beszédje s néhány kisebb német munkája maradt fenn. Neje, báró Lilim Anna, egy Westfáliából hazánkba származott német család leánya volt; atyja, báró Lilién József osztrák lovaskapitány, nőül vévén gróf Szapáry Juliannát, Ercsiben telepedett meg." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 13. sz. (1904. márczius 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Karrierje a Pest vármegyei tiszteletbeli aljegyzőséggel kezdődött, később a magyar királyi udvari kamara fogalmazója, titkára és előadó tanácsosa lett. 1826-ban a magyar királyi udvari kancelláriának előadó udvari tanácsosa és Sáros vármegye főispáni helytartója, majd 1827-ben tényleges főispánja lett. 1830-ban udvari másodkancellárrá és belső titkos tanácsossá lépett elő. 1831-ben teljhatalmú királyi biztosként ő vezette a felvidéki kolerafelkelés leverését. 1834-ben a Heves vármegyei tisztújítási mozgalmak megvizsgálására királyi biztossá, 1836-ban pedig királyi főtárnokmesterré nevezték ki. Méltóságáról 1841-ben lemondott. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : B. Eötvös József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös Ignác (politikus, 1786-1851)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1144x1439 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet