D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_877_pix_Oldal_37_Kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Rákóczi Ferencz fiai
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Rákóczi Ferencz fiai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rákóczi György
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Báró Radvánszky Béla birtokában levő olajfestmény után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 50. sz. (1903. deczember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rákóczi György (1701-1756)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Rákóczi Ferencz fiai
Rákóczi György.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rákóczi György (Bécs, 1701. augusztus 8. - Saint Denis, Franciaország, 1756. június 22.) II. Rákóczi Ferenc és Sarolta Amália hessen-wanfriedi hercegnő harmadik fia, Rákóczi József öccse.
Rákóczi György 1701. augusztus 8-án született Bécsben II. Rákóczi Ferenc és Sarolta Amália hessen-wanfriedi hercegnő kisebbik fiaként. (Elsőszülött bátyja meghalt 1699-ben.) Születésekor apja már a bécsújhelyi börtönben volt, Longouvel francia követ ugyanis elárulta XIV. Lajos francia királlyal folytatott levelezését a bécsi udvarnak. Felesége, Sarolta Amália Rákóczi Julianna segítségével azonban lefizette a Rákóczi őrzésével megbízott Gottfried Lehmann kapitányt, és sikeresen megszöktette férjét a börtönből. Rákóczi Lengyelországba menekült; ezalatt a bécsi udvar Sarolta Amáliát kolostorba záratta, és elszakította két fiától. A Rákóczi-fiúk, György és a nála egy évvel idősebb József Bécsbe kerültek, ahol császárhű nevelést kaptak, és a léha életre szoktatták őket. György eredeti neve helyett a marchese della Santa Elisabetta nevet kapta, apjától pedig a makovicai hercegi címet. 1726-ban Párizsba, majd onnan 1727-ben apjához Rodostóba szökött, de hamarosan visszatért Párizsba, ahol Terislaw gróf néven élt. 1742-ben I. Mahmud szultán meghívására még egyszer Törökországba ment, de az erdélyi fejedelem jelöltségét nem vállalta s visszatért Franciaországba.
Rákóczi György 1756. június 22-én hunyt el Saint Denis-ben, Franciaországban. Halálával kihalt a Rákóczi-család fejedelmi ágának férfiága.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferencz fiai: Rákóczi József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferencz (1676-1735)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1012x1499 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna