D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 789_877_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Görög szinház
B e s o r o l á s i   c í m : Görög szinház
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : "Az építőművészet története az ó-korban" czímű munkából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 49. sz. (1903. deczember 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Athén
G e o N a m e s I d : 264371
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Görög szinház
"Az építőművészet története az ó-korban" czímű munkából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mivelődéstörténeti szempontból kiváló érdekességgel birnak a görög színházak, tekintve azt a fontosságot, melyet a görög életben a színi előadásoknak tulajdonítottak. E színházakban, melyek a mi színházaink őseiül is tekinthetők, a nézőknek szánt hely, a theatron, félkör alakúlag volt építve, lépcsőzetesen emelkedő ülő­ helyekkel, melyekre a kör sugarai irányában alkalmazott lépcsők vezettek fel. A nézőtér alsó sora egy félkör alakú szabad teret foglalt be; ez volt az orkhesztra, a görög drámában oly nagy szerepet játszó kar számára való hely. Az orkhesztra közepén az előénekesnek szánt emelvény állott. Az egyszerűbb szinházakban az orkhesztra burkolata homok volt, díszesebbekben azonban márványlemez, vagy - mint egyik képünkön is látható - márvány-mozaik. Az orkhesztra mögött, emeltebb helyen volt a színpad (szkéné), a tulajdonképeni színi előadás helye, melybe az orkhesztrából lépcső vezetett fel. Azt a részét, a hol az előadások folytak, proszkenion-nak vagy logeion-nak nevezték, ékességül egy-két szobrot e helyre okvetlenül megkívánt a görögök szép-érzéke. Képünk egy későbbi korból való színházat ábrázol; ezen a szkéné nem mint a régieken, fából, hanem kő­ből épült s hátsó fala hatalmas két emeletes építmény, olyan mint egy nagy palota homlokzata. Ez építményben voltak a színészek és rendezők számára szükséges szobák egymás fölött több emeleten.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. deczember 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Athenei képek : Dionysos szinháza az Akropolis lejtőjén Athenében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2413x1538 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna