D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_48_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Makkfalvay Géza, földmivelésügyi államtitkár
B e s o r o l á s i   c í m : Makkfalvay Géza, földmivelésügyi államtitkár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1855-1922
V I A F I d : 317076437
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 47. sz. (1903. november 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Makkfalvay Géza (1844-1924)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államtitkár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földművelésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Makkfalvay Géza, földmivelésügyi államtitkár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Budapesten, 1844-ben született, ugyanitt végezte a jogot, azután a birói pályára lépett. 1872-ben, a bíróságok szervezésekor a kaposvári törvényszékhez neveztetett ki biróvá. 1876-ban lemondott ez állásáról s ügyvédi irodát nyitott Kaposvárott. Csakhamar a legkeresettebb ügyvédek egyike lett; számos nagy uradalomnak, közgazdasági vállalatnak volt jogi képviselője: a veszprémi püspöknek, herczeg Esterházynak, Pallavicini Ede őrgrófnak, a gróf Festetich, Somssich. Zichy, stb. családoknak, a magyar földhitelintézetnek, a magyar általános biztosító társulatnak, a Balatonszabályozási társulatnak, stb.
1891-ben a szili választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta. E kerületet két czikluson át képviselte; az 1901-iki választáson azonban kisebbségben maradt. Mint képviselő a volt nemzeti párthoz tartozott s tulnyomólag a földmivelési tárcza körébe tartozó ügyekkel foglalkozott. Tagja volt a Ház igazságügyi bizottságának, a kúriai bíráskodást előkészítő bizottságnak, majd a pénzügyi bizottságnak s egy alkalommal előadója a kereskedelmi tárczának.
Ügyvédi irodáját 1902-ben megszüntette s azóta kapos-széplaki birtokán gazdálkodik. De ezenkívül buzgón részt vett nem csak a közigazgatási dolgokban, hanem a legkülönfélébb közművelődési és közgazdasági teendőkben is. Többek közt igazgatósági tagja a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek, az Országos Gazdasági Egyesületnek, a Gazdasági Egyesületek Szövetségének, a Gazdaszövetségnek, a "Hangya" központi fogyasztási szövetkezetnek, az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélyző Pénztárnak; tagja a közalapítványi javakat ellenőrző bizottságnak s felügyelő-bizottsági tagja a Magyar Gazdák Biztosító Szövetkezetének.
Politikai körökben nem most merült föl először Makkfalvay államtitkárságának eszméje, mert már évekkel ezelőtt emlegették és hivatottnak tartották őt a földmivelési államtitkárságra.
Hosszú időn át tanúsított sikeres tevékenysége, kiváló szakképzettsége szolgálnak biztosítékul arra, hogy fontos állásában jó szolgálatokat fog tenni a hazai mezőgazdaság ügyének.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. november 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Makfalvay Géza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 868x1294 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna