D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 485_584_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai Rákóczi ereklye-kiállításból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lévay István fölvételei után
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lévay
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 30. sz. (1903. julius 26. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
V I A F I d : 120726363
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból. - Lévay István fölvételei után.
Első fegyverterem, a háttérben kurucz konyhával. Részlet az első fegyverteremből. Részlet a III fegyverteremből.
Gróf Zichy Jenő terme. Az ötvösművek terme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bemutatják nemcsak a hadviseléshez szolgáló mindenféle hadiszerszámokat, pallosokat tőröket, puskákat, talpas ágyúkat, várak védelmi eszközeit, hanem a háztartáshoz szolgáló mindenféle tárgyakat: tálakat, serlegeket, művészi edényeket, háztartási czikkeket, pompás kivitelű kelyheket, bútorokat, továbbá öltözeteket, mindenféle egyházi s díszruhákat.
Az okiratgyűjtemény legbecsesebb része Thaly Kálmán gyűjteményéből való. Itt látjuk az ónodi országgyűlés törvényczikkeit 1707-ből, II. Rákóczi Ferencz általános katonai szabályzatát, - mely egykor Kisfaludy György kurucz brigadéros és lovasezredes kapitány példánya volt, - Rákóczi sajátkezű aláírásával; a szatmári békepontokat 1711-ből Mária Terézia sajátkezű aláírásával, Sobieski János lengyel király levelét Thököly Imréhez 1685-ből, s Rákóczi Ferencz 14 éves korabeli sajátkezűleg írt magyar levelét testvérnénjéhez, Rákóczi Juliannához, stb. Rákóczi széleskörű diplomácziai összeköttetéseinek bizonyságául szolgálnak Frigyes választófejedelemnek (a későbbi porosz királynak), Zsófia, Hannover Braunschweig-Lüneburg választó fejedelemnőjének (az angol királyi ház ősanyjának), XIV. Lajos franczia királynak s Péter orosz czárnak sajátkezű levelei s még temérdek mindenféle, legnagyobb részt magyar nyelvű, becses okirat. ...
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. julius 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferencz (1676-1735)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5573x3114 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna