D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_64_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pápajelöltek
B e s o r o l á s i   c í m : Pápajelöltek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 29. sz. (1903. julius 19. )
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rampolla del Tindaro, Mariano (1843-1913)
V I A F I d : 41831104
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gotti, Girolamo Maria (1834-1916)
V I A F I d : 49404178
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vannutelli, Serafin (1834-1915)
V I A F I d : 89446515
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Oreglia di Santo Stefano, Luigi (1828-1813)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Celesia, Michelangelo (1814-1904)
V I A F I d : 77578510
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Svampa, Domenico (1851-1907)
V I A F I d : 81763188
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Capecelatra, Alfonso (1824-1912)
V I A F I d : 14795653
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pápajelöltek
Rampolla del Tindaro Mariano. Gotti Jeromos Mária. Vannutelli Szeráfin.
Oreglia di Santo Stefano. Celesia Péter Jeremiás Michelangelo.
Svampa Domokos. Capecelatro Alfonz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : XIII. Leo pápa
Gora Jeromos bibornok genuai származású s most hatvankilencz esztendős. 1890-ben lett bibornok; azelőtt a karmelita-rend generálisa volt s máig is visszavonult, szerzetesi életmódjáról ismeretes.
A harczias jelöltek közé tartozik VANNUTELLI Szerafin, a ki egyebek közt arról is nevezetes, hogy ő az egyetlen bibornok, a kinek fivére, két évvel ifjabb öcscse is tagja a bibornokok kollégiumának. Vannutelli a régi egyházi államban, a Palestrina melletti Genazzanóban született 1834-ben s 1887-ben lett bibornok. Jelenleg Frascati püspöke s ő is, öcscse is kedveltjei voltak Leo pápának. Mint jeles pápai diplomata szerepelt; többek közt bécsi pápai nunczius is volt s ez időből sok ismerőse van a magyar főpapi és politikai világban is.
A komoly jelöltek közt van OREGLIA di Santo Stefano bibornok. Oreglia piemonti származású s 1828-ban született. Mint Rampolla. ő is az intranzigensek közé tartozik s régebben érdes modorával sok ellenséget szerzett magának; az utolsó években azonban nagyon megváltoztatta magatartását. 1873, tehát épen harmincz év óta viseli a bíbornoki kalapot, ő a rangban legidősb bibornok-püspök.
SVAMPA Domokos, Bologna érseke, a legfiatalabb bibornokok közé tartozik; csak ketten vannak nála fiatalabbak. 1851-ben született Montegranaro községben, az Ascoli-Piceno tartományban s 1894 májusában lett bibornok. Kiváló tehetségeiért és érseki székében kifejtett nagyon buzgó lelkipásztori munkásságáért nevezte ki olyan fiatal korában bibornokká Leo pápa.
Franczia földön, Marseilleben. de olasz szülőktől származik CAPECELATBO Alfonz bibornok, capuai érsek. Az oratoriánusok kongregácziójának tagja; 1885 óta bibornok.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. julius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj bibornokok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : László Fülöp: Rampolla bibornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2836x3296 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna