D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_484_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A szerb nemzetgyűlés küldöttsége Karagyorgyevics Péter királyhoz
B e s o r o l á s i   c í m : Szerb nemzetgyűlés küldöttsége Karagyorgyevics Péter királyhoz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budapesti keleti pályaudvaron június 19-én fölvett fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 25. sz. (1903. június 21. )
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormányküldöttség látogatása
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1903. június 19.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A szerb nemzetgyűlés küldöttsége Karagyorgyevics Péter királyhoz
A budapesti keleti pályaudvaron június 19-én fölvett fénykép után
(A kép baloldalán áll Bracsináz Gyoka képviselő, tőle jobbra állnak sorban: Petrovics Sztanko képviselő, Wintrovics Rudolf alkonzul, Szimics György, az államtanács elnöke, Barlovácz főkonzul, Pollák Sándor alkonzul, Popovics Rista képviselő, Velimirovics Péter, a szenátus elnöke s szélről Kajkovics Vladimir tüzérőrnagy.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szerb nemzetgyűlés küldöttsége Budapesten. Június 19-ikén délben utazott át Budapesten a szerb nemzetgyűlés 30 tagú küldöttsége, mely Genfbe, Péter király elé ment. A keleti pályaudvaron Barlovácz budapesti főkonzul a konzulátus tisztviselőivel s nagyszámú érdeklődővel várta a küldöttséget, melynek vezetői Velimirovics Pero, a szenátus elnöke és Sztanojevics Acza, a skupstina elnöke voltak. Egy óra hosszat, míg vonatjuk Bécs felé indult, a pályaudvar étkezőjében időztek. Ugyanazzal a vonattal utaztak Belgrádból Bécsbe a meggyilkolt Drága királyné nővérei, kiket Szerbiából kitiltottak : Petrovicsné Krisztina, Lunyevicza Vojka és Georgina, valamint Petrovicsné húsz éves fia. A gyászruhába öltözött nőkön meglátszott az utóbbi idők sok szenvedésének nyoma; bezárkóztak vasúti fülkéjükbe és senkivel nem bocsátkoztak társalgásba.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. junius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Karagyorgyevics Péter herczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1571x1135 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna