D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy új czirkuszi mutatvány
B e s o r o l á s i   c í m : Egy új czirkuszi mutatvány
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 13. sz. (1903. márczius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cirkuszi előadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műkerékpározás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy új czirkuszi mutatvány.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Európa nagyvárosainak czirkuszaiban egy új, bámulatra méltó mutatvány kelti fel a közönség érdeklődését Amerikából jött, mint annyi más csodás és hihetetlen dolog. Angol neve "looping the loop" (szószerinti fordításban : hurkolva a hurkot), alapja pedig a nehézkedési és a központfutó vagy centrifugális erőről szóló ismert fizikai törvények. Feltalálója egy Vanderwoort nevű amerikai, a ki a nyilvánosság előtt Diavolo néven szerepel s aki eredetileg a kerékpározást űzte mesterség gyanánt.
Vandervoort mutatványainál a mennyezetről keskeny, deszkapálya vezet a porondra, itt körívben nyolcz méter magasságra emelkedik, aztán ismét lefelé fordul és a fölfelé vezető görbületre támaszkodva visszajön a porondra s lejtős emelkedéssel kivezet belőle. Mr. Diavolo, a föltaláló, a ki maga mutatja be találmányát a czirkusz mennyezetéről közönséges kerékpáron, iszonyú gyors, a lejtőn mindinkább gyorsuló sebességgel leszalad, be a "hurok"-ba, ennek belső körfelületén végig s aztán a körből ki. Mindez oly roppant sebességgel történik, hogy a néző szeme alig bírja figyelemmel kisérni, mikor a kerékpáros minden támasz nélkül, fejjel lefelé száguld végig a kör belső felületének felső részén. Néhány másodpercz múlva már kinn van a pálya végén, a hol egy erős rugókkal működő háló fogja fel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. márczius 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Charles Blondin mutatványai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1662x1225 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna