D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Oldal_42_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferencz Salvator főherczeg és neje, Mária Valéria főherczegnő, gyermekeik körében
B e s o r o l á s i   c í m : Ferencz Salvator főherczeg és neje, Mária Valéria főherczegnő, gyermekeik körében
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 9. sz. (1903. márczius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Marie Valerie, Erzherzogin von Österreich (1868-1924)
V I A F I d : 42636770
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Salvator (Ausztria: főherceg) (1866-1939)
V I A F I d : 23211736
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferencz Salvator főherczeg és neje, Mária Valéria főherczegnő, gyermekeik körében
Mária Valéria főherczegnő, ölében Mária Erzsébet főherczegnő, mellette Gertrúd főherczegnő, Tivadar Salvator és Hubert Salvator főherczegek, Hedvig és Erzsébet Francziska főherczegnők, Ferencz Salvator föherczeg, Ferenc Károly Salvator föherczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1890. július 31-én Mária Valéria főhercegnő Bad Ischlben feleségül ment Ferenc Szalvátor osztrák főherceghez (1866-1939), Károly Szalvátor főherceg (1839-1892) és Mária Immakuláta Klementina nápoly-szicíliai királyi hercegnő (1844-1899) fiához. A vőlegény a Habsburgok toszkánai ágából származott, és a menyasszony harmadfokú unokatestvére volt. A férjválasztásban a menyasszony édesanyja sietett leánya segítségére, mivel anya és leánya azonosan vélekedtek az előírt dinasztikus házasságot illetően.
Tekintettel a menyasszony bátyjának, Rudolf trónörökösnek egy évvel korábban bekövetkezett öngyilkosságára, nem rendeztek nagy esküvői ünnepséget, de a nászmisén Anton Bruckner, az akkor már jónevű osztrák zeneszerző orgonált. Az így megkötött szerelmi házasságból tíz gyermek született.
A házaspár ideje nagy részét az alsó-ausztriai wallsee-i kastélyban (Schloss Wallsee) töltötte, ahol Ferenc József is gyakran vendégeskedett. Anyjához, Erzsébet királynéhoz hasonlóan Mária Valéria főhercegnő sem szívesen lépett fel nagy nyilvánosság előtt rangja képviselőjeként, viszont örömmel folytatott jószolgálati tevékenységeket.
Gyermekei:
Erzsébet Franciska (1892-1930), aki Georg von Waldburg-Zeil-Trauchburg gróf első felesége lett.
Ferenc Károly Szalvátor (1893-1918), 1915-ben hadnagyként végzett a hainburgi katonai akadémián. Harcolt Montenegróban, Oroszországban és Romániában, részt vett a belgrádi híd 1916-os újjáépítésében. Utászkapitánnyá léptették elő, Spanyolországban halt meg az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után
Hubert Szalvátor (1894-1971), felesége Rosemary of Salm-Salm hercegnő. Katonaként harcolt a háborúban, 1917-ben utazást tett keleten, a török birodalomban, majd 1919-ben elfogadva a Habsburg-törvényt lemondott trónigényéről.
Hedvig (1896-1970), aki Bernard von Stolberg-Stolberg grófhoz ment feleségül.
Tivadar (Theodor) Szalvátor (1899-1978), aki Maria Theresa von Waldburg-Zeil-Trauchburg grófnőt vette feleségül.
Gertrúd (1900-1942), aki Georg of Waldburg-Zeil-Trauchburg gróf második felesége lett nővére, Erzsébet Franciska 1930-ban bekövetkezett halála után.
Mária Erzsébet (1901-1936).
Kelemen (Clemens) Szalvátor (1904-1979), aki Elisabeth Rességuier de Miremont grófnőt vette feleségül; később megkapta az Altenburg hercege címet.
Matild (1906-1991), Ernst Hefelhez ment feleségül.
Ágnes, (1911), nyolc órával a világra jötte után meghalt.

(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Valéria főherczegnő és férje, Ferencz Salvator főherczeg, leánykájukkal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1710x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna