D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_07_kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Lotti ezredesei"-ből
B e s o r o l á s i   c í m : Lotti ezredesei-ből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fedák Sári
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Fedák Sári, Sziklai és Boross
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 12. sz. (1902. márczius 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fedák Sári (1879-1955)
V I A F I d : 30675938
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "Lotti ezredesei"-ből
Fedák Sári. Fedák Sári, Sziklai és Boross.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A darab maga is a legmulattatóbb hóbortok egyike. Félreértéseken alapúl és folyton derűit, kaczagtató hangulatban tartja a nézőt. Kitűnően is játszák. Sziklay, Boross jóizű komikuma nem téveszti el hatását. Ráthonyi egy fekete rajaht ad és hajlékony, előkelő mozdulataival nyeri meg a nézőt Fedák pedig egy orfeumi énekesnő szerepében vonzza estéről-estére a közönséget. A táncza finom, az alakítása kiváló. Utánoz a többek közt egy angol és egy franczia énekesnőt, eredeti typusban mutatva be egymástól elütő egyéniségüket. Hangja nem nagy terjedelmű, de ügyesen bánik vele énekelőadása művészi. Minden szót érthetően ejt ki és megfelelő hangsúlylyal kisér. Taglejtés, mozdulat, arczjáték beszédes magyarázója a szónak. A művészi mérséklet szem előtt tartása mellett Fedákra szép jövő vár.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. márczius 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossak József: Fedák Sári San-Toy Sidney Jones San-Toy című operettjében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strelisky : Fedák Sári Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékának címszerepében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 2
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 831x942 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna