D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_oldal_06_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Gróf Festetich-szobor leleplezési ünnepélye Keszthelyen
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Festetich-szobor leleplezési ünnepélye Keszthelyen
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Satrál
U t ó n é v : Andor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 24. sz. (1902. június 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékműavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Festetics György (1755-1819)
V I A F I d : 25488569
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Keszthely
G e o N a m e s I d : 3050212
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1902. június 8.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Gróf Festetich-szobor leleplezési ünnepélye Keszthelyen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobrot a város főterén, az Andrássytéren állították föl. Lukácsy Lajos szobrász készítette, ki Festetich Györgyöt a XVIII. század végén és XIX. század elején divatozott zsinóros rövid bekecsben ábrázolta. Az ünnepélyre az egész teret fellobogózták. Isteni tisztelet után gyűltek össze a helybeli és szomszédos hatóságok küldöttei, a gazdasági akadémia tanulói, az ország gazdasági egyesületeinek képviselői, a grófi család tagjai.
Gróf Dessewffy Aurél, a szoborbizottság elnöke, Darányi miniszter felé fordult és jellemezvén a Georgicon nevet viselő gazdasági iskola megteremtőjének élete folyását, megkérte, hogy leplezze le a szobrot. Darányi miniszter köszönetet mondott mindazoknak, a kik a szobor-emelés eszméjét felkarolták, megemlékezett a nagy időkről, mikor Festetich György élt, ki úttörő szerepet vitt a mezőgazdasági oktatás terén, kinél megjelent az ország feledhetetlen emlékű nádora, József főherczeg, kezébe vette az eke szarvát és Festetich György segítségével fölszántotta a földet.
Ekkor hullt le a lepel a szoborról. A miniszter a földmívelésügyi minisztérium nevében tett koszorút a szobor talapzatára, utána a többi küldöttségek rótták le kegyeletük adóját, köztük az összes földmíves-iskolák együttes búzakalász koszorújukkal, a melyhez minden iskola gazdaságából került egy-egy kalász.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Festetics György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1153x831 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna