D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_36_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bret Harte
B e s o r o l á s i   c í m : Bret Harte
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-3
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 22. sz. (1902. június 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Harte, Bret (1836-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bret Harte
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bret Harte fedezte fel az irodalom számára Amerika nyugati vidékeit, a far west-et, a maga sajátságos és sehol másutt fel nem található természeti és mívelődósi viszonyaival. Pedig maga nem onnan származott: New-York államban, Albany városában született 1839-ben s már 16 éves volt, mikor a nyugatra, Kaliforniába került. Volt aranyásó, tanító, posta-küldöncz, betűszedő és hírlapíró. 1857-ben San-Franciskóba került, mint a "The golden Era" (Aranykor) czimű lap szedője.
Ekkor írta első költeményeit, melyek, bár sok tekintetben meglátni rajtuk a kezdő írót, feltűnést keltettek s megnyitották számára az utat a szedőszekrénytől a szerkesztőségi íróasztalhoz, írói tehetsége azonban csak akkor indulhatott igazán fejlődésnek, mikor (1864) a sanfranciskói éremhivatalban titkári állást kapott, nyugalmas hivatalt, mely mellett ráért az irodalmi munkálkodásra. Folyóiratot is alapított, az "Overland Monthly"-t, melyet majdnem egészen maga is írt. Ebben jelentek meg első novellái, melyek csakhamar nagyon népszerűekké váltak egész Amerikában és elvitték írójuk hirnevét az Atlanti-Oczeánon túl, Európába is. 1869-ben a modern irodalom tanára lett az akkor felállított sanfranciskói egyetemen a hamar hírnévre jutott iró. 1871-ig maradt a Nyugaton s ekkor már mint világhírű elbeszélések szerzője költözött vissza szülővidékére s New-Yorkban telepedett meg.
Ez időtájt irói tehetsége teljes fejlettségében, mondhatni tetőpontján volt s ekkor írta legkitűnőbb műveit. Kaliforniát rajzolta bennük,- a kaliforniai természetet, a forróság és fagy hirtelen váltakozásaival, buja termékenységű mezőivel és sivatag pusztaságaival, - a kaliforniai társadalmat, a kultúra számüzötteinek e zűrzavaros, zagyva társadalmát, melyet csak a közös nyomorúság, az arany utáni közös sóvárgás, a múlt és jelen közös bűnei kapcsoltak össze, melyben törvény az erősebb joga, jogintézmény a lynch, legfőbb eszköz a viszályok elintézésére a revolver és a bowiekés.
Bret Harte elbeszéléseinek színhelyei az aranybányák, a korcsma, a kártyabarlang, az országút s e helyeket képzelete az ijesztő és komikus, durva és gyengéd, irgalmat nem ismerő és lovagias alakok seregével népesíti be.
Bret Harte mintegy nyolcz évig élt New-Yorkban. 1878-ban Németországba, Crefeldbe ment, mint az Egyesült-Államok konzula: innen 1880-ban Glasgowba helyezték át s azóta angol földön töltötte, folytonos munkálkodásban, életét. Később lemondott hivataláról s London környékén telepedett meg. Itt élt váratlanul bekövetkezett haláláig.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bret Harte
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 563x828 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna