D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_oldal_18_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kossuth-mauzoleum pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth-mauzoleum pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bálint, Jámbor és Kallós pályaterve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 14. sz. (1902. április 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mauzóleum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kormányfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kossuth-mauzoleum pályatervei. - Erdélyi fényképei után.
Bálint, Jámbor és Kallós pályaterve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jámbor Lajos, Bálint Zoltán építők Kallós Ede szobrászszal szövetkezve készítették azt a tervet, melyet a bírálók egy része első díjra tartott érdemesnek. Előkelő ízlés uralkodik a művön, finomak a részletek, s a magyar szeczessziós díszítéshez az építészek a mákvirágot is feldolgozták motívum gyanánt. A szarkofág igen magasan, az alaptól 20 méter magasságban nyugszik, s így nem láthatni Kossuth alakját, mely ég felé fordított arczczal, szabadon fekszik. A szoborcsoportozat Kallós Ede szép müve s a nagy gyász kifejezése. A ravatal mellett a gyászoló Hungária áll, kiterjesztett karokkal. Lenn a szarkofág tövében a bezárt sírbolt felé gyászolók tolonganak. Két oldalt lépcsőzet visz a ravatalhoz, melyet egy-egy turul madár őriz.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A Kossuth-mauzoleum pályatervei : Schickedanz és Herczog terve. Tőry és Donáth pályaterve. Leitersdorfer, Tóth és Telcs pályaterve. Pörk és Füredi pályaterve. Komor, Jakab és Vedress pályaterve. Hickisch és Mátrai pályaterve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x680 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna