D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_oldal_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sándor szerb király küldöttei a krusedoli gyászünnepélyen
B e s o r o l á s i   c í m : Sándor szerb király küldöttei a krusedoli gyászünnepélyen
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Singer
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 7. sz. (1902. február 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sándor szerb király küldöttei a krusedoli gyászünnepélyen
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Február 8-án volt évfordulója a Milán, egykori szerb király halálának, kinek hamvai ott nyugosznak a krusedoli kolostor sírboltjában. Királyunk, a ki nagylelkűen gondoskodott annak idején eltemettetéséről, utóbb díszes emléket is állíttatott sírja fölé, melyet most, az évforduló napján szenteltek fel. A díszes márvány emléklapot Bollé szobrász készítette homlokzatán a szerb czímer van, alatta pedig cirill betűkkel eme szavak: Kral Milán = Milán király apró betűkkel oda van még vésve a születés és elhalálozás ideje is.
A gyászünnepélyen jelen voltak a rokonság közül báró Nikolics Fedor, báró Baich Milán főrendiházi tagok, továbbá az elhunyt hű barátja, gróf Zichy Jenő és Tallián Béla, a képviselőház alelnöke, Brankovics patriárkha, több szerb főpap és más előkelőségek. Sándor király személyesen nem jelent meg, hanem két főpapot küldött képviseletében, nevezetesen Vesics arkhimandritát, a belgrádi theologia rektorát és Gyorgyevics Miront, a nanocziaikolostor főnökét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. február 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Singer: Milán király síremléke a krusedoli zárdában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 769x1159 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna