D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0439.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/065200/065271/0439_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Törzsörökös és beszármazott nemzetségek
B e s o r o l á s i   c í m : Törzsörökös és beszármazott nemzetségek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : táblázat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Sáros vármegye monografiája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Sáros vármegye monografiája
S z e r z ő : Tóth Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : A vármegye költségén, 1909-1912
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : táblázat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családfa
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : genealógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sáros vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Törzs: Misniából: Frank 1280-90
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Frank (Freneh v. Ferencz) 1280-ban régi nemes, Semsét és a nevet kapja Tamás 1318-1334-ben szepesi v árnagy és Szepes vármegye a lispánja I. László 1396-ban főpohárnok, a ki Nikápolynál esett el II. Frank (Ferencz) 1399-ben Sáros vármegye főispánja II. János 1397-1441-ben ónodi várnagy, ki érdemeiért Zsigmond királytól birtokaira pallosjogot, valamint régi nemessége megerősítése mellett családi czímert kapott 1401-ben Ferencz 1503-ban Sáros vármegye fő ispánja Mihály 1538-ban albán Miklós 1611-ben tábornok Sándor 1641-ben ónodi várnagy X. László 1696-ban ezredes András 1696-ban ónodi kapitány János 1696-ban tokaji várnagy Pál 1750-ben Abaúj vármegye alispánja Miklós 1767-ben Sáros vármegye a lispánja Péter 1788-ban Sáros vármegye a lispánja II. András 1772-ben ezredes III. András 1803-ban Ugocsa vármegye főispánja, mint ilyen királyi személynök (pej'sonalis) volt 1807-ben Abaúj vármegye főispánja 1808-ban kamaraielnök Emanuel 1860-ban ezredes Vilmos 1880-ban sárosvármegyei árvaszéki elnök Gusztáv 1895-ben ellen tengernagy II. Boldizsár 1906-ban Sáros vármegye főispánja XI. László 1908-ban grófi rangot kapott Ferencz de Lasta 1560 László De Eadem el Cziffer 1749. 1732-ig 1754-55-ig: Pál, Miklós (2)." (Forrás: https://mek.oszk.hu/12800/12885/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Sándor: Sáros vármegye monografiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1705x1896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet