D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_46_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : E. Kovács Gyula siremlékének leleplezési ünnepélye kolozsvári temetőben
B e s o r o l á s i   c í m : E. Kovács Gyula siremlékének leleplezési ünnepélye kolozsvári temetőben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dunky fivérek fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 46. sz. (1901. november 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ecsedi Kovács Gyula (1839-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. november 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : E. Kovács Gyula siremlékének leleplezési ünnepélye kolozsvári temetőben
Dunky fivérek fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A leleplezés szép és megható ünnepély kíséretében délelőtt 11 órakor törtónt. A verőfényes őszi napon rendkívül nagyszámú közönség jött el az ünnepélyre. A kolozsvári színház tagjai Megyeri igazgató vezetése mellett testületileg jelentek meg a leleplezésen. - Az Erdélyi Irodalmi Társaság részéről is számosan vettek részt az ünnepélyen.
A költő-művész sirja virágokkal volt borítva. A sirra helyezték el a kolozsvári színház nagy nemzeti szinű koszorúját, az Erdélyi Irodalmi Társaság diszes koszorúját.
A sziklatömbön nyugvó széles syenit-oszlop síremlék lepellel volt bevonva. A leleplezési ünnepet Szakács Andor, a kolozsvári színház tagja nyitotta meg ünnepi beszédével, melynek végső szakaszánál lehullt a síremléket takaró lepel és látható lett az emlékoszlopon a jeles tragikusnak domborművű mellképe, melyet Klösz szobrász készített karrarai márványból. Az oszlopon a következő felírás van bevésve: E. Kovács Gyula színművész 1839-1899.
Majd dr. Csengeri János, az Erdélyi Irodalmi Társaság titkára mondott beszédet.
A beszéd elhangzása után Tompa Kálmán, a színtársulat tagja szavalta el alkalmi költeményét.
Ezután Felszeghy Dezső, az Erdélyi Irodalmi Társaság tagjának alkalmi költeményét szavalta el Szegő Endre színész. Végül a színházi énekkarnak Stephanidesz karmester vezénylete mellett előadott gyászéneke zárta be a kegyeletes megemlékezésnek e megható ünnepét.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. november 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : E. Kovács Gyula temetése A temetési szertartás a kolozsvári nemzeti színháznál. Dunky fivérek fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek: E. Kovács Gyula siremléke a kolozsvári temetőben : Dunky fivérek fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1152x819 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna