D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_752_pix_Page_01_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet főherczegnő és jegyese, Windisch-Graetz Ottó herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet főherczegnő és jegyese, Windisch-Graetz Ottó herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 42. sz. (1901. október 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : eljegyzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet Mária (Ausztria: főhercegnő) (1883-1963)
V I A F I d : 8180095
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Windisch-Grätz, Otto zu (1873-1952)
V I A F I d : 101214461
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1901. október 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet főherczegnő és jegyese, Windisch-Graetz Ottó herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erzsébet főherczegnö ezelőtt két évvel ismerkedett meg herczeg Windisch - Graetz Ottó dzsidás főhadnagygyal egy udvari mulatságon. Az ifjú főhadnagy az első pillanattól fogva nagy hatással volt reá. Némely körök, úgy mondják, ekkor már egy württembergi herczeggel való házasságára kezdtek terveket szőni, melyeket azonban hamar romba döntött az ifjú főherczegnö szivében ébredt szerelem. Szive választottjával több izben találkozott a bécsi előkelő társaságban s e találkozások annyira megerősítették a szivében nyiladozó érzelmet, hogy elszánta magát, hogy csak Windisch-Graetz herczeggel lép házasságra. Szive vágyát közölte felséges nagyatyjával, a ki meghallgatta a szerető szív kérését s megadta beleegyezését a házassághoz. Gyorsan megtették a kellő intézkedéseket s október 14-én már meg is tartották az eljegyzést. A házasság hire e hó 12-én jutott nyilvánosságra és természetesen élénk érdeklődést keltett mindenfelé.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet főherczegnő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1507x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna