D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A 12-dik huszárezred régi parancsnokai
B e s o r o l á s i   c í m : 12-dik huszárezred régi parancsnokai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 34. sz. (1901. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parancsnokság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Illésy Sándor (1769-1832)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleki Ádám (1789-1851)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dömötöri Németh József (1790-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A 12-dik huszárezred régi parancsnokai
Csanády József ezredes (parancsnok 1808-1809). Illésy Sándor ezredes (parancsnok 1809-1815). Szerelem Antal ezredes (parancsnok 1834-1841).
Gróf Teleki Ádám ezredes (parancsnok 1841-1848). Dömötöri Német József ezredes (parancsnok 1848-1849). Gróf Zichy Albert vezérőrnagy (parancsnok 1854-1858).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Illéssy, a nádor-huszárok harmadik ezredese 1769-ben született Kisújszálláson. Atyja engedelmével és a szintén kun származású Mészáros ezredes (a 48-as hadügyminiszter atyja)meghívására 1785-ben egy huszárezredbe lépett sadebreczeni kollégiumtól elbúcsúzva, ezredéhez Lengyelországba ment. 1786-ban káplár lett, majd a magyar testőrséghez lépett át, de a török háború kiütésekor saját kérésére, mint hadnagy a Greven lovasezredbe lépett. Részt vett a hadjáratban s Török-Dubiczánál oly súlyos sebet kapott, hogy karját le akarták vágni, de ő nem engedte s teljesen felgyógyulva, még azon évben Laudon fővezér mellett mint szolgálattevő tiszt működött. Mint főhadnagy 1794-ben egy egész ellenséges századot fogott el. A nádor-huszárezredben annak alakításakor őrnagy, 1808-ban alezredes lett. Részt vett a lengyel hadjáratban, a drezdai és lipcsei csatákban. Vitézségéért itthon több vármegye egymásután választotta meg táblabirájává. 1830-ban altábornagy és hadosztályparancsnok lett s 64 éves korában 1832-ben halt meg Temesvárott. Szülőföldjén, Kisújszálláson temették el.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széki gróf Teleki Ádám (Kolozsvár, 1789. július 14. - Szirák, 1851. november 3.) honvéd tábornok, császári ezredes.
Iskolái befejezése után a katonai pályát választotta hivatásául. A nádor huszároknál volt ezredes, a 12. Nádor-huszárezred parancsnoka lett.
1848 nyarán honvéd tábornok, a drávai sereg főparancsnoka volt. Teleki Ádám és tisztjei kényes helyzetbe kerültek. A magyar alkotmányra tett esküjük, a magyar tisztek többségében élő hazafias szellem indokolta volna a fegyveres ellenállást, az a tény azonban, hogy a harcot lényegében császári csapatok ellen kellett volna megvívni kiút keresésére ösztönözte őket. A magyar hadsereg ezért a harcot nem vette fel, de ki sem szolgáltatta magát Jelasics csapatainak, hanem megkezdte a visszavonulást Székesfehérvár felé. A visszavonulást a magyar vezetés nem nézhette tétlenül ezért Teleki Ádámot felmentették hadsereg-parancsnoki beosztásából és az időközben új kormányt alakított Batthyány Lajos javaslatára a fővezérségre István főherceget, Magyarország nádorát kérték fel.
Mivel szeptember közepén Jelasics seregével vonakodott csatába bocsátkozni, októberben kilépett a honvédségtől. Ennek ellenére a császári haditörvényszék 1849 végén rangvesztésre ítélte.
Nőtlenül, 62 éves korában a nógrád megyei Szirákon halt meg.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dömötöri Németh József : (1790-1870)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Két Illéssy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1876x1637 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna