D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_36_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mádi Kovács György
B e s o r o l á s i   c í m : Mádi Kovács György
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 27. sz. (1901. julius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mádi Kovács György (1840-1901)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mádi Kovács György.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mádi Kovács György Pakson született 1840-ben, köznemes családból és vonzalmát követve, a katonai pályára lépett.
A bécsi hadmérnöki akadémiát bevégezvén, 18 éves korában hadnagygyá lett. 1859-ben részt vett az osztrák-franczia háborúban, mely után főhadnagygyá léptették elő. Mint vezérkari százados küzdötte végig az 1866-iki olasz hadjáratot s a custozzai csatában annyira kitűnt, hogy bátorságát és ügyességét királyi elismerés jutalmazta.
E hadjárat után a honvédséghez helyezték át, hol mint a felsőbb tiszti tanfolyam tanára őrnagyi rangra emelkedett. Később József főherczeg segédtisztje lett, majd a csapathoz bevonulva, ezred-, majd dandár- s később honvédkerületi parancsnok és altábornagy lett. A honvédségtől ismét vissszahelyezték aztán a közös hadsereghez s utóbb a kassai 6-ik hadtest vezérlő tábornoka lett s ezen minőségében tűnt annyira fel a balassa-gyarmati hadgyakorlaton aratott győzelmével. Pedig már ekkor is kocsin járt-kelt lábbaja miatt a hadcsapatokkal s úgy osztogatta rendeleteit. Betegsége, gyengélkedése egyre jobban hatalmat vett rajta, 1897-ben meg kellett válnia a tényleges szolgálattól s azóta tolnamegyei birtokán gazdálkodott, míg a teleket leginkább Meránban töltötte, hol igen népszerű alak volt már a kis termetű, egyszerű modorú, megnyerő, de igen erélyes tekintetű öreg katona.
A legutóbbi időben már nagy betegen gerjeni birtokán tartózkodott s alig mozdulhatott ki házából, annyira erőt vett rajta a betegség, mígnem június 30-ikán megváltotta szenvedéseitől a halál, mely benne tábornoki karunk egyik legkiválóbb tagját ragadta el.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Ludoviceum és a központi honvéd-tiszti iskola
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mádi Kovács Györ gy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 511x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna