D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Page_29_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Finnországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Finnországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Sándor cár szobra Helsihgforsban az egyetem és a székesegyház előtt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 27. sz. (1901. julius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), II. (1818-1881)
V I A F I d : 51698037
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Helsinki
G e o N a m e s I d : 658225
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Finnország
G e o N a m e s I d : 660013
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Finnországból
II. Sándor cár szobra Helsihgforsban az egyetem és a székesegyház előtt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Helsingforsban az egyetem előtti téren áll II. Sándor czár bronz szobra, lábainál négy allegorikus alak: lex, lux, pax, labor (törvény, világosság, béke és munka) finom czélzattal az uralkodó kötelességeire. S mióta az uralkodó itt jelzett kötelességeit lábbal tiporja, nincs az a nap, hogy koszorú ne érkeznék az ország valamelyik részéből II. Sándor czár szobrára, illetőleg annak "törvény" czímű mellékalakjára. Képünk is ezt a koszorú-tömeget ábrázolja a "törvény" lábainál.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Finnországból : A hajótörött szobra Helsingforsban, kilátással a Finn-öböl szigetvilágára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 574x793 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna