D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_53_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ifjabb Vastagh György állatszobrai a párisi világkiállításon
B e s o r o l á s i   c í m : Ifjabb Vastagh György állatszobrai a párisi világkiállításon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jelenleg a budapesti mezőgazdasági kiállításon láthatók
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1946
V I A F I d : 75740844
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 23. sz. (1901. junius 9.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vastagh György, ifj. (1868-1946)
V I A F I d : 75740844
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szarvasmarha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tehén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ifjabb Vastagh György állatszobrai a párisi világkiállításon. (Jelenleg a budapesti mezőgazdasági kiállításon láthatók.)
Allgaui bika Frigyes főherczeg magyaróvári tehenészetéből. Bivalybika és tehén a fogarasi állami uradalomból. "Rátót", siementhali bika Széll Kálmán rátóti tehenészetéből. "Ara", siementhali tehén Széll Kálmán rátóti tehenészetéből. "Czitrom", magyar tehén Mezőhegyesről. Erdélyi magyar tehén grót Wass Béla mező-záhi uradalmából. Montafoni tehén Miklós Ödön alacskai tehenészetéből. Magyar tehén Debreczen város gulyájából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Igen szépek a szarvasmarha szobrok is. A magyar fajúak közül feltűnők a gyönyörű debreczeni példányok, a város hires gulyájából kiválogatva, valamint a gróf Vass Béla mezőzáhi gulyájából való bika és tehén s a Mezőhegyesről való "Czitrom", mintája a tökéletes magyar tehénnek.
Pompás nyugati fajú állományok vannak az állami ménesbirtokokon, valamint több magán uradalomban is. Széll Kálmán rátót-héraházai gulyája csupa remek példányokból áll, a mi nem is csoda, mert a miniszterelnök maga is kitűnő gazda. S hogy nagy szakértelmével, anyagi áldozataival mit ért el: elég csak a "Rátót" bika s az "Ara" tehén szobrára egy pillantást vetnünk. Frigyes főherczeg magyar-óvári tehenészetében legfőkép az allgauiakat tartják, Miklós Ödön pedig alacskai tehenészetében montafonikat tenyészti.
Érdekesek még ifj. Vastagh állatszobrai közt: a bivaly-csoportozat, melyet a fogarasi állami uradalomhoz tartozó Sárkányon mintázott, aztán a szőke kondor sertések és a már mindinkább ritkuló raczka-juh csoportozat.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ifj. Vastagh György: Ifjabb Vastagh György állatszobrai a párisi világkiállításon : Jelenleg a budapesti mezőgazdasági kiállításon láthatók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1845x2686 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna