D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_52_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szépművészeti Múzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Szépművészeti Múzeum
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Schikedanz és Herczog terve
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Schikedanz
U t ó n é v : Albert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1915
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Herzog
U t ó n é v : Fülöp Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1925
V I A F I d : 940777
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 23. sz. (1901. junius 9.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : görög művészet
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szépművészeti Múzeum
Schikedanz és Herczog terve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szépművészeti múzeumban a képzőművészet lesz képviselve, a festészet, szobrászat, műépítés a legrégibb időktől a legújabbig. Az országos képtár és a múzeumi képtár gyűjteményeit itt egyesítik.
Az Andrássy-út torkolatában, künn a városligetben épül az új intézet, szemben a Műcsarnokkal.
A múzeum épületéről hű képet nyerhetünk, ha a tervező építészek Schickedanz Albert tanár és Herzog Fülöp terveit megszemléljük. Ők tervezték a múzeum épületét, s ők vezetik az építést is.
Az épület legszebb és legérdekesebb része az Andrássy-út felé néző homlokzat, mely csak később épül fel, az ókori építkezés szellemében gazdag tagozással és nyilt csarnokokkal, melyhez összhangzón simul a magasan kiemelkedő hátulsó épületcsoport. A beosztás mindenütt arányos és összhangzó. Az előcsarnok valóságos szobrászati gyűjtemény lesz, míg a hátulsó épület a két képtárt: a nemzeti- és országos-képtárt fogja befogadni és itt helyezik majdan el a különböző irodákat, valamint a könyvtárt és az előadói termeket. Az előcsarnok az ó-görög építkezési módszer jellegével épül, míg a főépület renaissance stílusban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petz Samu: A Szépművészeti Múzeum pályatervei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schikedanz Albert, Herczog Fülöp Ferenc: A Szépművészeti Múzeum pályatervei : Schikedanz és Herczog pályaterve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1755x874 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna