D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Page_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felekiné Munkácsi Flóra búcsúfellépte alkalmával kapott emléktárgyai és koszorúi
B e s o r o l á s i   c í m : Felekiné Munkácsi Flóra búcsúfellépte alkalmával kapott emléktárgyai és koszorúi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kozmata utóda fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kozmata utóda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 18. sz. (1901. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Feleky Miklósné Munkácsi Flóra (1836-1906)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emléktárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Felekiné Munkácsi Flóra búcsúfellépte alkalmával kapott emléktárgyai és koszorúi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hogy a jeles művésznő mennyire összeforrott nemzeti színpadunkkal, mily általános kedveltségben állott és áll ma is, annak legfényesebb bizonysága az a rendkívül meleg ünneplés, a melylyel művésztársai, a hivatalos és a társadalmi körök elbúcsúztatták. Jellemzi ezt a koszorúk és egyéb emléktárgyak óriási sokasága, melyeket az ország minden részéből, sőt a külföldről is kapott. E koszorúk tömegét a művésznő márványmellszobra körűl csoportosítva, képben is bemutatjuk.
Ott van köztük legelső sorban a Nemzeti Színház tagjainak ezüstkoszorúja, melynek közepén ez alkalomra vert emlékérem csüng ezzel a felirattal: "'Félszázados kitűnő művészi működésének elismeréséül a Nemzeti Színház tagjai. 1854-1901." Ezüst koszorúikat küldöttek még : a művésznő szülővárosa, Baja, mely meleg hangú üdvözlő iratot is küldött, kifejezve "büszkeségét, hogy a nagy művésznőt magáénak nevezheti", - továbbá az Operaház tagjai, a művésznő leányfalvi tisztelői, az országos szinészeti akadémia, a lipótvárosi kaszinó, stb. Amerikából Chicagóból egy arany - koszorú érkezett Némethy Károly hazánkfia küldte s belsejébe a művésznő ifjúkori arczképét rejtette. A tömérdek babérkoszorú közül fölemlítjük a Nemzeti Színház igazgatóságáét, a Népszínházét, a Vígszínházét, Bérczik Árpádét, a művésznő pályatársai közül Prielle Kornéliáét, Blahánéét, Lendvaynéét. Egy német művésznő is küldött babérkoszorút: Ziegler Klára Münchenből s a következő verses üdvözletet irta hozzá:
"Was vergangen, kehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder,
Leuchtet's lange noch zurück! "
(A mi elmúlt, vissza nem tér, de ha fényesen múlt el, - még sokáig fenn ragyog.)
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. május 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felekiné Munkácsi Flóra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felekiné, Munkácsy Flóra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feleki-Munkácsy Flóra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1143x892 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna