D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Page_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 17. sz. (1901. április 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Strobl Alajos (1856-1926)
V I A F I d : 11014418
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Benczúr Gyula (1844-1920)
V I A F I d : 42581144
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Herschel, Otto (1871-1937)
V I A F I d : 293591586
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
Készlet a kerek-teremből: "A kürtös" Stróbl Alajos szobormüve a Mátyás-kút szoborról a háttérben Benczúr Gyulának a Szent István székesegyház részére készített kartonrajzai balról Herschel Ottó festménye: "Erzsébet királyné fogadtatása a Paradicsomban".
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobrok közt a nagy kerek teremben legjobban feltűnik már nagyságánál fogva is Stróbl Alajostól "A kürtös." Ez a budai királyi palota udvarán fölállítandó szobor-csoportozat egyik mellékalakja. Maga a csoportozat, mely egy kút-medenczét fog díszíteni, Mátyás királyt tünteti föl vadászaton, vadászok közt. A kürtös épen szájához illeszti a kürtöt s jelt ad az erdőben maradt többi vadásznak a gyülekezésre. Izmos férfialak, süveggel és czifrán kihányt bekecsben. Most még csak gipsz mintáját látjuk a kiállításon, de nemsokára az egész csoportozat bronzból öntve a királyi palota udvarának egyik művészi disze lesz. A szoborral együtt látszik képünkön a müncheni Herschel Ottó hármas képe: "Erzsébet királyné fogadtatása a paradicsomban." Angyali alakok fogadják és vezetik a királynét, s énekelnek tiszteletére. A terem oszlopos folyosóján hosszú félkörben láthatók Benczúr Gyula kartonjai, a lipótvárosi bazilika számára készült mozaik képekhez. Tisztább rajzokat alig lehet látni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. április 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoffmann Miklós, Stróbl Alajos: Mátyás kút (de a királyunk árnyékban...)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1692x1146 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna