D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Page_09_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bajza Józsefné, Csajághy Júlia
B e s o r o l á s i   c í m : Bajza Józsefné, Csajághy Júlia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Élete utolsó éveiben készült fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 13. sz. (1901. márczius 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bajza Józsefné, Csajághy Júlia (1820-1877)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bajza Józsefné, Csajághy Júlia
Élete utolsó éveiben készült fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1838-ban nősült meg Bajza. Csajághy Juliannát, egy Csépen, Komárom vármegyében lakó birtokos család leányát vette nőül, kinek húga, Laura, később Vörösmarty felesége lett. Az esküvőt a pesti nagy árviz idejében, márczius 30-án tartották Tápió-Szent-Mártonban. Az irodalmi harczok kemény tollú, harczias kedvű hőséből, gyöngéd, odaadó férj és szerető apa vált. Családi életének nemességéről tanúskodnak nejéhez irt levelei ép úgy, mint az a közlemény, melyet lapunk mai száma a leghivatottabb kézből közöl. Itt találta meg azt a nyugvó pontot, melyen kipihenhette a közélet fáradalmait, szüntelen izgalmait. Három gyermeke közül az egyik rövid idővel születése után meghalt fia, Jenő is ifjan halt el, miután sokat igérő írói tehetségnek adta jelét családjából ma már egyedül leánya, Lenke, jeles regényírónőnk él.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bajza József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Beniczky-Bajza Lenke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 612x792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna