D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_180_pix_Page_30_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedése
B e s o r o l á s i   c í m : Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : I. Központi iroda. Könyvelés és levelezés
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 8. sz. (1901. február 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : központ
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iroda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levelezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedése
I. Központi iroda. Könyvelés és levelezés.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mindezek után 1874-ben alapított Mauthner Ödön olyan telepet, mely egyrészt érintkezésbe hozza a magtermelőt a külföldi kereskedővel, másrészt hazai gazdáinkat oly magvakkal is ellátja, melyek egyelőre még nem termeltetnek teljes tökéletességökben hazánkban, ennek folytán külföldről kell beszerezni, és mivel szervezetében teljesen reális és egészséges alapon kezdte és folytatta működését, oly alapon, a melyet közgazdasági téren a "szolid" jelzővel illetünk, csakhamar óriási módon kezde kibontakozni, jóllehet, hogy eleinte küzdve a kezdet nehézségeivel, a "hazai" iránt akkor még uralgott kicsinylő vélemények ellen, később azonban győzött az "erősb", vagyis a "jobb" és annál rohamosabban bontakozott ki a jelenlegi nagyszerű méretű világczéggé, mely nemcsak a hazai magtermesztés alapját segítette hathatósan megteremteni, hanem emberileg közreműködött, hogy a magyar földön termett magvakat a világ minden vidékén jó és szolid oldalról ismerjék meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedése : Főnöki iroda
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedése: II. Iroda. A beérkező rendelések irásbeli elintézése, u. m. számlázás, czimzés, irányitás, stb.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1755x1121 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna