D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_46_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Korvin-téri szökőkút pályatervei
B e s o r o l á s i   c í m : Korvin-téri szökőkút pályatervei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Donáth Gyula: Kíváncsiság
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Donáth
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1909
V I A F I d : 121367609
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 5. sz. (1901. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Korvin-téri szökőkút pályatervei
Donáth Gyula: Kíváncsiság.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pár évvel ezelőtt elhunyt Millacher Lajos budai gyógyszerész és szikvizgyáros végrendeletileg 44,000 koronát hagyott a fővárosnak azon czélból, hogy ez összegből a Korvin-téren egy díszkutat emeljenek. Dr. Rónay Károly budai kir. közjegyző, mint végrendeleti végrehajtó, ennek folytán pályázatot hirdetett egy ilyen díszkútra. A pályázati határidő január 18-án járt le, mely napon 21 pályaterv érkezett be a városligeti műcsarnokba. A biráló-bizottság, melynek tagjai Bezerédy Gyula és Stróbl Alajos szobrászművészek, Steindl lmre és Hausmann Sándor építészek, valamint dr. Rónay Károly kir. közjegyző voltak, az első 500 frtos díjat Nagy Kálmán "Itató" czímű művének, a második 300 frtos díjat Donáth Gyula "Incselkedés" czímű tervezetének ítélte, melynek építészeti részleteit Kálmán és Ullmann műépítészek tervezték.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Kálmán: A Korvin-téri szökőkút pályatervei: Nagy Kálmán: Itató
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Damkó József: A Korvin-téri szökőkút pályatervei: Damkó József: Őserő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1061x767 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna