D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Page_06_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lord Roberts és kisérete az asvogeli csata kezdetén
B e s o r o l á s i   c í m : Lord Roberts és kisérete az asvogeli csata kezdetén
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 1. sz. (1901. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Roberts, Frederick Sleigh (1832-1914)
V I A F I d : 122217296
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hamilton, Ian (1853-1947)
V I A F I d : 13192815
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Afrika
G e o N a m e s I d : 953987
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lord Roberts és kisérete az asvogeli csata kezdetén.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik kép az asvogeli csata kezdetéről való, midőn az angol fővezér Roberts, pár tábornokával tanácskozik. A híres vezér kezében hosszú látcsövét fogva ül egy kövön jobbján Hamilton, balján pedig Stanley tábornok áll, ez előtt a Westminsteri herczeg, Anglia egyik leggazdagabb embere, most a fővezér hadsegéde, a ki ifjú életét épen nem félti a háború veszedelmeitől.
Hamilton a legjobb angol tábornokok közé tartozik s a sokat emlegetett French tábornokkal együtt őt tartják az afrikai sereg legtehetségesebb és legügyesebb vezérének. Stanley is jeles katona, legkedvesebb embere s bizalmasa a fővezérnek, kinek tanácsát mindig meghallgatja. Különben Stanley az angol szabadkőmívesek legkiválóbb tagjai közé tartozik.
Természetesen legjobban érdekelhet azonban bennünket e csoportban Roberts lord. Őt általában nemes szívű, derék embernek mondják, még maguk a boerok is tisztelettel viseltetnek iránta, sőt a boer köznép közt itt-ott az a hit van elterjedve, hogy Roberts voltakép velük rokonszenvezik. S hogy ilyen hit keletkezhetett róla, az is bizonyítéka az ő nemes gondolkozásának. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roberts Lord bevonulása Pretóriába : Eredeti transzváli fényképek után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1069x728 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna