D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jun2_06.jpg
C Í M 
F ő c í m : Veszprém
B e s o r o l á s i   c í m : Veszprém
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tájak-városok (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1973
S o r o z a t : 1973. Tájak-városok (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1973
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1973. TÁJAK-VÁROSOK (II.)
Ofszetny. 12:11 1/4 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 20,- Ft
Forgalmi bélyegek.
2890/II. 2916 20 Ft Veszprém
Á 1973. nov. 30.-tól 100,- 20,- 2600,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Veszprém magyarországi város, Veszprém megye székhelye, Budapesttől délnyugatra, a Séd folyónál. Honfoglalás-kori település. A Kr. e. IX. század elején vaskori népek az illírek lakták, majd a Kr. e. IV. században a kelták. A Kr. u. III. századtól keleti gótok, majd a hunok, később az avarok szállták meg a vidéket. A X. század utolsó harmadában Querfurti Szent Bruno német hittérítő püspök (974 k.-1009) székhelye, a magyar egyházszervezés legkorábban, I. Szent István által alapított püspöksége. Nevét Géza fejedelem lányának és Vitéz Boleszláv lengyel fejedelemnek (966/967-1025) a fiáról - Bezprim - kapta. A Bakony fennsíkjából mintegy 40 méterrel emelkedik ki a 400 m hosszú és 90 m széles veszprémi Várhegy. Az öt dombra épült város magja a Benedek-hegyen épült várnegyed. A hegytető északi felén épült fel a püspöki székesegyház és tőle délre a püspöki palota és az egészet körbefutó fal vette körül. 1242-ben a tatárjárásnak ellenállt ugyan a vár, de 1276-ban Csák nembeli Péter, az ország akkori nádora ostrommal elfoglalta, épületeit felgyújtotta. 1310-től állt vissza a rend és kezdték helyreállítani a károkat. 1552. június 1-től 1586-ig, majd 1594-98 között török uralom alatt állt, miközben 17-szer cserélt gazdát. A XVII. században ismét a helyreállítás és korszerűsítés folyt. A vár és a város mai arculata a XVIII. század közepén alakult ki. 1810-es években a vár déli őrtornyát több emelettel megmagasítva tűztoronnyá alakították. Koller Ignác veszprémi püspök megbízásából barokk stílusban újult meg a püspöki palota is 1765-76 között Fellner Jakab magyar építész tervei szerint. Jelentős iparos rétege ellenére a váron és a piactéren kívül a XIX. században is falusias jellegű település volt. A székesegyház a XII. században épült. A háromhajós, kereszthajós, két homlokzati tornyos román bazilikát többszöri átalakítás után 1907-10 között neoromán stílusban gyökeresen átépítették. A templom északi oldalán tárták fel a XIII. század elejéről való Szent György-kápolna alapfalait. A Gizella kápolna szintén a XIII. századból származik. Különösen szépek a hajó és szentély figurális zárókövei. A város jelképe a Séd feletti Völgy-híd. A Kálvária-hegyen a XI. századi temető és a Szent Miklós-templom maradványait tárták fel a XIII. századból. 1875-ben rendezett tanácsú város lett és számos új középülettel gyarapodott. A II. világháború során kb. 80 légitámadás érte, épületeinek háromnegyed része elpusztult. Ma már közúti és vasúti csomópont, fejlett iparral, Művelődési központtal, állandó színházzal, jelentős idegenforgalommal. Lakosainak száma az 1910-es 14.792 főről 2001-re 62.851 főre emelkedett. Az ország egyik legszebb városa. (Larousse 1994.3k.1069 o., Csorba Cs. : Regélő váraink 1997.283 o.,Műv.L. 1968.4k.6789 o., MNL.18k.397 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Június) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyöngyi: Veszprém - Magyarország
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 802x627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn